PN-EN 16734:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dla oleju napędowego B10 do pojazdów samochodowych, będącego przedmiotem obrotu i dostaw, to znaczy oleju napędowego zawierającego do 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Ma ona zastosowanie do paliwa przeznaczonego do użycia w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym odpowiednich do pracy na oleju napędowym B10 do pojazdów samochodowych.
UWAGA 1 Produkt ten jest dozwolony w Europie [4], ale w ustawodawstwie krajowym mogą być ustanowione dodatkowe wymagania lub zasady dotyczące, lub nawet zakazujące, wprowadzania do obrotu lub dostaw tego produktu.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie mają zastosowanie odchylenia typu A (patrz Załącznik A).
UWAGA 3 Dla celów niniejszego dokumentu terminy „% (m/m)“ oraz „% (V/V)“ oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy lub ułamek objętościowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16734:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-08-2022
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16734:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja angielska, PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07 - wersja angielska, PN-EN 16734+A1:2018-12 - wersja polska
ICS 75.160.20