PN-EN 16348:2013-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17649:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Infrastruktura gazowa -- System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla infrastruktury przesyłowej gazu i System Zarządzania Integralnością Rurociągu (PIMS) dla gazociągów przesyłowych -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, które umożliwiają operatorowi systemu przesyłowego (TSO) opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łącznie z systemem zarządzania integralnością właściwym dla rurociągów.
Niniejszy SMS ma zastosowanie do infrastruktury do przesyłu uzdatnionego, nietoksycznego
i niekorozyjnego gazu ziemnego według ISO 13686 i wtłoczonego biometanu, w której:

— elementy rurociągu są wykonane z niestopowej lub niskostopowej stali węglowej;

— elementy rurociągu są łączone spoinami, kołnierzami lub złączami mechanicznymi;

UWAGA 1 W niniejszej normie termin „gaz ziemny” dotyczy także wtłoczonego biometanu lub innej niekonwencjonalnej formy gazu ziemnego, np. gazu łupkowego.

Infrastrukturami gazowymi do przesyłu gazu ziemnego objętymi niniejszą normą są:

— rurociągi lądowe łącznie z układami zaporowo-upustowymi;

— tłocznie;

— stacje pomiarowe i redukcji ciśnienia.

Obiekty budowlane dystrybucji gazu, jak również instalacje LNG, terminale, podziemne magazyny są wyłączone z zakresu niniejszej normy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są wyłączone z niniejszej Normy Europejskiej, ponieważ są objęte prawodawstwem krajowym oraz innymi Normami Europejskimi i/lub międzynarodowymi, np. OHSAS 18001.

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania na poziomie ogólnym. Dokumenty związane podane
w Rozdziale 2 „Powołania normatywne” określają bardziej szczegółowe wymagania dla niektórych urządzeń wymienionych powyżej.

Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w powiązaniu z tymi normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania, które ustalają wspomniane powyżej zasady podstawowe.

W przypadku konfliktów wynikających z bardziej restrykcyjnych wymagań w krajowym prawodawstwie/przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszej normy, przyjmuje się, że krajowe prawodawstwo/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).

UWAGA 2 W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:

— wyjaśnienie odpowiedniego prawodawstwa/przepisów obowiązujących w kraju;

— jeżeli to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;

— krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16348:2013-10 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla infrastruktury przesyłowej gazu i System Zarządzania Integralnością Rurociągu (PIMS) dla gazociągów przesyłowych -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 30-05-2016
Data wycofania 18-01-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 16348:2013 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 15173:2007 - wersja angielska
ICS 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN 17649:2023-01 - wersja angielska