PN-EN 15947-5:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące konstrukcji i działania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych oraz opakowania jednostkowego lub opakowania zestawu. Ma on zastosowanie do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3 zdefiniowanych w artykule 6 ustęp (1) litera (a) podpunkty (i) do (iii) dyrektywy 2013/29/UE.
Niniejszy dokument nie dotyczy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych zawierających detonujące materiały wybuchowe z wyjątkiem prochu czarnego lub mieszaniny błyskowej lub mieszaniny pirotechnicznej, w której występuje którakolwiek z wymienionych substancji:
— arsen lub związki arsenu;
— heksachlorobenzen;
— ołów lub związki ołowiu;
— mieszaniny, w których ułamek masowy chloranów(V) jest większy niż 80 %;
— mieszaniny chloranów(V) z metalami;
— mieszaniny chloranów(V) z czerwonym fosforem (z wyjątkiem użytych w świątecznych petardach, strzelających serpentynach lub pchełkach);
— mieszaniny chloranów(V) z heksacyjanożelazianem(II) potasu;
— mieszaniny chloranów(V) z siarką (takie mieszaniny są dozwolone tylko dla główek tarciowych);
— mieszaniny chloranów(V) z siarczkami;
— związki rtęci;
— nitrocelulozy o ułamku masowym azotu większym niż 12,6 %;
— pikryniany lub kwas pikrynowy
— chloran(V) potasu, w którym ułamek masowy bromianów jest większy niż 0,15 %;
— siarka o kwasowości, wyrażonej ułamkiem masowym kwasu siarkowego(VI), większej niż 0,002 %;
— biały fosfor;
— cyrkon o wielkości cząstek mniejszej niż 40 μm.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wyrobów pirotechnicznych widowiskowych przeznaczonych do przechowywania lub stosowania w temperaturach poniżej -20 °C lub powyżej 50 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15947-5:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania
Data publikacji 21-03-2023
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 15947-5:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15947-5:2016-02 - wersja angielska
ICS 71.100.30