PN-EN 1568-4:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą

Zakres

Niniejsza norma europejska zawiera wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych, przeznaczonych do podawania powierzchniowego na ciecze mieszające się z wodą. Określono także wymagania dotyczące znakowania.
WAŻNA UWAGA – W niniejszej części normy europejskiej skuteczność gaśniczą bada się z użyciem acetonu i izopropanolu jako paliwa, co także tworzy podstawę do klasyfikowania skuteczności gaśniczej. Jednakże istnieje wiele różnych cieczy mieszających się z wodą, których właściwości mniej lub bardziej różnią się od acetonu i izopropanolu. Badania z zastosowaniem innych paliw wykazały, że skuteczność różnych pian może znacznie się od siebie różnić. Przykładem takiego paliwa jest keton metylowo etylowy (MEK). Dlatego też jest rzeczą niezbędną, aby użytkownik sprawdził, czy przy stosowaniu piany w przypadku paliw innych niż aceton i izopropanol mieszających się z wodą, nie następuje zbyt duży lub niedopuszczalny spadek skuteczności. Warunki pożaru badawczego i sposób jego przeprowadzenia, przedstawione w J.2, mogą posłużyć do uzyskania wyników porównawczych w stosunku do acetonu i izopropanolu oraz związanych z nim wymagań.
Równie istotne jest, aby użytkownik zdawał sobie sprawę, że inne, niż określone w I.2, grubości warstwy paliwa i metody jego podawania mogą spowodować znaczący spadek skuteczności gaśniczej, oraz że te zagadnienia zaleca się starannie rozważyć przy ocenie przydatności piany do określonych zastosowań.
Badania kwalifikacyjne typu wyrobu muszą być przeprowadzone przez niezależne laboratoria strony trzeciej, które są akredytowane zgodnie z EN ISO / IEC 17025.
OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek badania kwalifikacyjne typu wyrobu zgodnie z niniejszą normą zostają unieważnione w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w składzie wyrobu, który podlegał badaniu kwalifikacyjnemu.
UWAGA: Niektóre środki pianotwórcze spełniające wymagania określone w niniejszej części EN 1568 mogą także spełniać wymagania określone w innych częściach, a więc mogą nadawać się do wytwarzania pian ciężkich i/lub ciężkich.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-4:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-4:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-4:2008/AC:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.10