PN-EN 1519-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące rur z polietylenu (PE) o ściankach litych z gładkimi, wytłaczanymi z tego tworzywa/kompozycji powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi ścianek, kształtek i układu do:
- odprowadzania nieczystości i ścieków (niska i wysoka temperatura) wewnątrz budynków (symbol wskazujący obszar zastosowania "B");
- odprowadzania nieczystości i ścieków (niska i wysoka temperatura) zarówno wewnątrz budynków jak i pod nimi (symbol wskazujący obszar zastosowania "BD").
UWAGA 1 Zamierzone stosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu produktów "B" lub "BD".
UWAGA 2 Do stosowania pod ziemią, w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są wyłącznie elementy oznaczone "BD", o nominalnej sztywności obwodowej co najmniej SN4 o wymiarach równych lub większych niż 75 mm.
Niniejszy dokument ma zastosowanie również do rur i kształtek PE oraz systemu przeznaczonego do następujących celów:
- wentylacji części rurociągu w połączeniu z aplikacjami odprowadzającymi;
- rur deszczowych wewnątrz budynku.
Określa również parametry testu dla metod badań, o których mowa w niniejszej normie.
W niniejszym dokumencie określono zakres nominalnych rozmiarów, asortyment rur i kształtek oraz włączono zalecenia dotyczące kolorów.
UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub opracowującego specyfikację jest dokonanie odpowiednich wyborów z tych właściwości ogólnych, biorąc pod uwagę ich szczególne wymagania i wszelkie odpowiednie krajowe przepisy i praktyki instalacyjne lub kody, np. CEN / TR 13801 [1].
UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z dowolnymi normami wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionymi w załączniku B mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, jeśli ma to zastosowanie.
Jest stosowany do rur i kształtek oznaczonych literą "B", które mają być stosowane wewnątrz budynków i na zewnątrz budynków przymocowanych do ściany.
Ma to zastosowanie do rur i kształtek, oznaczonych "BD", przeznaczonych do stosowania wewnątrz budynków i pod ziemią, obrębie konstrukcji budynku. Niniejsza norma dotyczy rur PE i kształtek o następujących typach:
- płasko –zakończone;
- ze zintegrowanym elastomerowym pierścieniem uszczelniającym;
- do połączeń zgrzewanych doczołowej;
- do połączeń elektrooporowych;
- do połączeń mechanicznych
gdzie kształtki mogą być wytwarzane przez formowanie wtryskowe lub mogą być wytwarzane z rur i / lub kształtek.
UWAGA 5 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w rurociągach odprowadzających, kanalizacyjnych i kanalizacyjnych w systemach grawitacyjnych. Rury i kształtki spełniające te wymagania spełniają w pełni niniejsze wymagania.
UWAGA 6 W celu uzyskania informacji o odporności chemicznej PE wytyczne podano w ISO / TR 10358 [3] oraz w przypadku materiałów gumowych w ISO 7620 [4].

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1519-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
Data publikacji 28-05-2019
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1519-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1519-1:2002 - wersja polska
ICS 23.040.01, 91.140.80