PN-EN 14025:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14025+A1:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe wymagania w zakresie projektowania i budowy metalowych zbiorników ciśnieniowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym lub próbnym większym niż 50 kPa (0,5 bara), stosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wymagania dotyczące otworów, zamknięć i wyposażenia konstrukcyjnego; nie zawarto wymagań dotyczących wyposażenia eksploatacyjnego. Do cystern przeznaczonych do transportu cieczy kriogenicznych mają zastosowanie EN 13530-1 i EN 13530-2.
UWAGA 1 Do konstrukcji i budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z zakresem niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie przede wszystkim wymagania RID/ADR, zawarte odpowiednio w 6.8.2.1, 6.8.3.1 i 6.8.5. Ponadto, mają zastosowanie odpowiednie wymagania RID/ADR, kolumny 12 i 13 Tablicy A do rozdziału 3.2, 4.3 i 6.8.2.4. Do wyposażenia konstrukcyjnego mają zastosowanie odpowiednio podrozdziały 6.8.2.2 i 6.8.3.2. Odwołano się do definicji zawartych w 1.2.1 RID/ADR. W odniesieniu do zbiorników transportowych odwołano się również do Rozdziału 4.2 i Działów 6.7.2 i 6.7.3 RID i ADR. Ponadto, mają zastosowanie odpowiednie wymagania RID/ADR, kolumny 10 i 11 Tablicy A do Rozdziału 3.2, 4.2, 6.7.2 i 6.7.3. Numery wyżej wymienionych rozdziałów odnoszą się do wydania RID/ADR z 2013 r., które są przedmiotem regularnych przeglądów. Może to prowadzić do tymczasowej niezgodności z EN 14025. Należy wiedzieć, że postanowienia RID/ADR mają pierwszeństwo przed wymaganiami niniejszej normy.
UWAGA 2 Niniejsza norma ma zastosowanie do gazów skroplonych, w tym do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), chociaż LPG poświęcona jest EN 12493.
Jeśli nie postanowiono inaczej, to wymagania, które zajmują całą szerokość strony, mają zastosowanie do wszystkich rodzajów zbiorników.
Wymagania zawarte w pojedynczej kolumnie mają zastosowanie wyłącznie do:
zbiorników ciśnieniowych przewożonych na pojazdach drogowych i kolejowych zgodnie z RID/ADR, rozdział 6.8 (lewa kolumna);
zbiorników przenośnych zgodnie z RID/ADR, rozdział 6.8 (prawa kolumna).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14025:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa
Data publikacji 11-12-2013
Data wycofania 03-08-2016
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14025:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14025:2008 - wersja angielska, PN-EN 14025:2008 - wersja niemiecka
ICS 23.020.20, 13.300
Zastąpiona przez PN-EN 14025+A1:2016-08 - wersja angielska