PN-EN 12845+A1:2020-05 - wersja polska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, instalacji i konserwacji stałych urządzeń tryskaczowych w budynkach i zakładach przemysłowych, a także szczególne wymagania dotyczące urządzeń tryskaczowych, które są integralną częścią środków dotyczących ochrony życia
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do tryskaczy określonych w EN 12259-1 (patrz Załącznik L).
Wymagania i zalecenia niniejszej Normy Europejskiej dotyczą również każdego uzupełnienia, rozbudowy, napraw lub innych modyfikacji instalacji tryskaczowej. Wymagania te i zalecenia nie mają zastosowania do systemów zraszania wodą lub zalewania.
Niniejsza norma obejmuje klasyfikację zagrożeń, zaopatrzenie w wodę, komponenty do zastosowania, instalację i testowanie systemu, konserwację i rozbudowę istniejących systemów, a także określa szczegóły konstrukcyjne budynków, które są niezbędnym minimum do zadowalającej wydajności instalacji tryskaczowych zgodnie z niniejszą Normą Europejską.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zasileń wodą urządzeń innych niż tryskaczowe. Wymagania te mogą być wykorzystane jako wytyczne dla innych stałych systemów gaśniczych, pod warunkiem, że zostaną uwzględnione wszelkie szczegółowe wymagania dotyczące innych środków gaśniczych.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do użytku przez osoby zainteresowane zakupem, projektowaniem, instalacją, badaniem, inspekcją, zatwierdzaniem, obsługą i konserwacją automatycznych urządzeń tryskaczowych, aby takie urządzenia działały zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres ich użytkowania.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona tylko do stałych instalacji tryskaczowych w budynkach i innych obiektach na lądzie. Jednakże ogólne zasady mogą również być wykorzystane do innych zastosowań (np. do użytku morskiego). W przypadku tych zastosowań należy wziąć pod uwagę dodatkowe względy.
Wymagania nie dotyczą automatycznych urządzeń tryskaczowych na statkach, w samolotach, pojazdach i w ruchomych urządzeniach przeciwpożarowych lub systemach podziemnych w górnictwie.
Odstępstwa projektowe dotyczące instalacji tryskaczowej mogą być dozwolone, jeżeli wykazano, że takie odstępstwa zapewniają poziom ochrony co najmniej równoważny z niniejszą Normą Europejską, na przykład poprzez próby pożarowe w skali rzeczywistej, jeżeli mogą mieć zastosowanie i jeżeli kryteria projektowe zostały w pełni udokumentowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12845+A1:2020-05/Ap1:2023-11P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12845+A1:2020-05 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja
Data publikacji 21-10-2022
Liczba stron 204
Grupa cenowa XD
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12845:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12845:2015-10 - wersja angielska
ICS 13.220.20