PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Zakres

Niniejszy dokument określa ramy i szablon dla przygotowania, przeglądu i zmiany krajowych standardów i wytycznych dotyczących stosowania instalacji automatycznego wykrywania pożaru i sygnalizacji pożarowej w budynkach i ich otoczeniu. Ramy te obejmują planowanie, projektowanie, instalowanie, uruchomienie, eksploatację i utrzymanie instalacji. Dokument odnosi się do instalacji przeznaczonych do ochrony życia i/lub ochrony mienia. Dokument odnosi się do instalacji, z co najmniej jednym ostrzegaczem pożarowym. W razie pożaru, instalacje mogą być zdolne do podawania sygnałów do wysterowania urządzeń pomocniczych (takich jak stałe urządzenia gaśnicze) oraz innych środków bezpieczeństwa i działań (takich jak wyłączenie maszyn i urządzeń), lecz nie obejmuje samych środków dodatkowych lub urządzeń pomocniczych do połączenia z nimi. Dokument nie obejmuje instalacji, które łączą funkcje sygnalizacji pożarowej z innymi funkcjami, niezwiązanymi z pożarem. Dokument nie rozstrzyga, czy system automatycznego wykrywania pożaru i/lub sygnalizacji pożarowej powinien być zamontowany w danym obiekcie, czy też nie. Przyjęto, że dokument będzie stosowany przez odpowiednio kompetentne osoby. Mimo to, podano również wskazówki dla innych osób nabywających lub użytkujących instalację automatycznego wykrywania pożaru lub sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu zgodnie z EN 14604 nie stanowią instalacji wykrywania pożaru i sygnalizacji pożarowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Data publikacji 21-09-2020
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza CEN/TS 54-14:2018 [IDT]
ICS 13.220.20