PN-EN 12480:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Gazomierze -- Gazomierze rotorowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono zakresy, budowę, parametry, charakterystykę wyjściową i badania gazomierzy rotorowych (zwanych dalej gazomierzami RD lub po prostu gazomierzami) do pomiaru objętości gazu.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do gazomierzy rotorowych stosowanych do pomiaru objętości gazów palnych co najmniej 1 szej, 2 giej i 3 ciej rodziny gazów, których skład jest określony w EN 437:2003+A1:2009, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do
i włącznie z 20 bar ponad ciśnienie otoczenia oraz zakresem temperatury gazu co najmniej
-10 °C do + 40 °C.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do liczników, które są instalowane
w miejscach z drganiami i uderzeniami o małym znaczeniu (M1) oraz w
— zamkniętych pomieszczeniach (w budynkach i poza budynkami z osłoną, jak określono przez producenta) o wilgotności kondensującej i niekondensującej
lub, jeśli określono przez producenta,
— otwartych (poza budynkami i osłonami) z wilgotnością kondensującą i z wilgotnością niekondensującą;
oraz w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych (klasa E1 i E2). Normy te odnoszą się do liczników mechanicznych z indeksem mechanicznym, urządzenia elektroniczne nie są objęte niniejszą normą.
Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej normie:
— wszystkie stosowane ciśnienia są nadciśnieniami;
— wszystkie wielkości wpływające, poza będącą w trakcie badań, są utrzymywane jako wartości względnie ustalone przy ich wartościach odniesienia.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy gazomierzy o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu PS i objętości V mniejszej niż 6 000 bar•litry lub wyniku PS i DN mniejszego niż 3 000 bar.
Niniejsza Norma Europejska może być stosowana z oboma wzorcami zatwierdzenia
i jednostkowymi badaniami licznika. Tabele odniesienia są podane w:
— Załączniku A do badań, które mają być przeprowadzone dla zatwierdzenia wzorca
— Załączniku B dla jednostkowych badań licznika.
Niektóre części niniejszej normy obejmują liczniki tylko z indeksem mechanicznym.
Ta filozofia ryzyka przyjęta w niniejszej normie jest oparta na analizie zagrożeń, w tym ciśnienia. Niniejsza norma dotyczy zasad mających na celu eliminację lub zmniejszenie zagrożeń. Gdy zagrożenia te nie mogą być wyeliminowane określone są odpowiednie środki ochrony.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12480:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Gazomierze -- Gazomierze rotorowe
Data publikacji 13-06-2018
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12480:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12480:2015-07 - wersja angielska, PN-EN 12480:2015-07 - wersja polska
ICS 91.140.40