PN-EN 12453:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa użytkowania bram i barier z napędem, przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również poruszające się pionowo bramy handlowe z napędem, takie jak bramy zwijane żaluzjowe i kraty zwijane, stosowane w lokalach handlu detalicznego i przewidziane głównie do ochrony towarów.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy również wszystkich znaczących zagrożeń, sytuacji zagrożenia i zdarzeń zagrażających, właściwych dla bram z napędem, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach niewłaściwego użytkowania, jak podano w Rozdziale 4.
Wszystkie fazy żywotności maszyn, wliczając w to transport, montaż, demontaż, wyłączenie z działania i złomowanie, są uwzględnione w niniejszej normie.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
— bram w śluzach i dokach;
— drzwi w windach;
— drzwi w pojazdach;
— drzwi pancernych;
— drzwi i bram przeznaczonych głównie dla zwierząt, chyba że są one na obwodzie terenu;
— tekstylnych kurtyn teatralnych;
— poruszających się poziomo bram z napędem przeznaczonych głównie do ruchu pieszego;
— drzwi i bram znajdujących się poza zasięgiem ludzi (np. do żurawi, suwnic);
— barier kolejowych;
— barier przeznaczonych wyłącznie dla pieszych;
— barier przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów na autostradach.
Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie użyty jest termin “brama”, należy pod nim rozumieć pełen zakres typów i odmian bram i barier objętych zakresem niniejszej normy.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy żadnych specjalnych wymagań związanych z hałasem emitowanym przez bramy i bariery z napędem, przeznaczone do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, ponieważ hałasu emitowanego przez bramy nie uznaje się za istotne zagrożenie.
UWAGA Emisja hałasu bram z napędem nie stanowi znaczącego zagrożenia dla użytkowników tych wyrobów i jest kwestią komfortu.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do bram wyprodukowanych przed datą publikacji tej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12453:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 11-10-2017
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12453:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12445:2002 - wersja polska, PN-EN 12453:2002 - wersja polska
ICS 91.060.50, 91.090