PKN-ISO Guide 80:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wytyczne dotyczące przygotowania w laboratorium materiałów do kontroli jakości (QCM)

Zakres

W niniejszym Przewodniku podano zwięzłą charakterystykę materiałów odniesienia stosowanych w kontroli jakości (QC) oraz opisano procesy pozwalające na przygotowanie takich materiałów przez wykwalifikowany personel w miejscu ich użycia (co oznacza, że wyeliminowany jest potencjalny wpływ warunków panujących podczas transportu). Informacje przedstawione w Przewodniku mogą mieć również zastosowanie do materiałów o wysokiej trwałości, które mogą być przewożone do innych miejsc bez ryzyka zmiany ich właściwości.
Niniejszy Przewodnik jest przeznaczony przede wszystkim dla pracowników laboratoriów, których zadaniem jest przygotowywanie materiałów do wewnętrznej kontroli jakości. W przypadku gdy konieczny jest transport materiałów gdzieś indziej, na przykład do laboratoriów mających siedziby w innych miejscach lub przy badaniach biegłości, przygotowanie QCM powinno spełniać wymagania zawarte w Przewodnikach ISO Guide 34[1] i 35[2].
Szczegółowy opis wytwarzania materiałów odniesienia (RM) opisany w Przewodnikach ISO Guide 34[1] i ISO Guide 35[2], może być również wykorzystany do produkcji materiałów do kontroli jakości (QCM). Warto przy tym podkreślić, że wymagania dla QCM przygotowanych w laboratorium są łagodniejsze w porównaniu do wymagań dla certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM). W przypadku QCM, przed ich stosowaniem zalecane jest sprawdzenie ich jednorodności i stabilności, jak również zbadanie charakterystyki materiału odnośnie oczekiwanych wartości danych właściwości. W niniejszym dokumencie podane są kryteria jakościowe, jakie powinien spełniać taki materiał, aby mógł być wykorzystany do oceny statystycznej układu pomiarowego. Wskazówki odnośnie do wykorzystywania takich materiałów, na przykład dla prowadzenia kart kontrolnych, są opisane w wyczerpujący sposób w innych dokumentach [3],[4],[5],[6] i nie są uwzględnione w niniejszym Przewodniku.
Układ i struktura niniejszego Przewodnika zostały tak przygotowane, że w głównych rozdziałach omówione zostały ogólne zasady przygotowania QCM, a konkretne przykłady, dla różnych dziedzin, są zawarte w załącznikach. Opisane przykłady nie są pełnymi "instrukcjami postępowania", a ich celem jest podkreślenie najważniejszych aspektów związanych z przygotowaniem QCM. Opisy dla poszczególnych przypadków różnią się zarówno zawartością jak i szczegółowością, zawierają specyficzną dla danej branży terminologię, niemniej podają zestaw niezbędnych informacji dla personelu laboratorium.
Zakłada się, że osoby zaangażowane w przygotowanie QCM mają podstawową wiedzę na temat rodzaju przygotowywanego materiału, jak również są świadome występowania ewentualnych problemów związanych z efektami matrycy, zanieczyszczeniem itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO Guide 80:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Wytyczne dotyczące przygotowania w laboratorium materiałów do kontroli jakości (QCM)
Data publikacji 08-02-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 322, Materiałów Odniesienia
Wprowadza ISO Guide 80:2014 [IDT]
ICS 71.040.30