PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i wskaźniki -- Informacje ogólne i możliwości -- Ocena możliwości dodawania kategorii oddziaływania na środowisko oraz związane wskaźniki i metody obliczania do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków

Zakres

Niniejszy Raport Techniczny (TR) został opracowany przez CEN/TC 350/WG 1 i WG 3, w celu przedstawienia jasnego i uporządkowanego poglądu na znaczenie, rzetelność i zasady stosowania wstępnie zdefiniowanych dodatkowych kategorii oddziaływania i związanych wskaźników do oceny środowiskowych właściwości użytkowych obiektów budowlanych, wyrobów budowlanych i materiałów budowlanych.
W TR opisano kryteria oceny, które są stosowane w celu określenia dla tych kategorii oddziaływań, przydatność wskaźników i metod(-y) obliczania do wprowadzenia do norm EN 15978 i EN 15804 (lub odpowiednio inne normy CEN/TC 350) z uwzględnieniem:
a) adekwatności do:
1) środowiska,
2) obiektów budowlanych,
3) wyrobów budowlanych, oraz
4) polityki UE,
b) pewności i rzetelności pod względem naukowym, oraz
c) stosowalności metod(-y) oceny oddziaływania.
Dodatkowe kategorie oddziaływania przeanalizowane w raporcie to:
- toksyczność dla ludzi i ekotoksyczności,
- cząstki stałe,
- zagospodarowanie terenu,
- różnorodność biologiczna,
- niedobór wody; oraz
- promieniowanie jonizujące.
Ponieważ EN 15978 i EN 15804 są oparte na podejściu uwzględniającym cykl życia, oddziaływanie przeglądanych kategorii, wskaźników i metod jest oparte przede wszystkim na ich potencjalnej przydatności do stosowania w LCA. Jednakże w odniesieniu do niektórych obszarów zainteresowania, gdzie metody LCA mogą nie być wystarczająco niezawodne i rozwinięte, niektóre wskaźniki i metody nieoparte na LCA są również rozpatrzone.
Ze względu na zakres oceny LCA stosowanej w EN 15804 oraz EN 15978, oddziaływania na użytkowników budynków spowodowane bezpośrednim działaniem szkodliwych emisji nie są objęte zakresem niniejszym TR. To jest zakresem CEN/TC 351. Ważne informacje związane z tym aspektem znalezione w trakcie opracowywania niniejszego TR są jednak podane w TR.
Niepewność jest ważnym zagadnieniem w LCA. W ramach niniejszego raportu rozważona została ogólna ocena niepewności związanej z modelu oceny oddziaływania. Jednakże TR nie określa maksymalnego poziomu niepewności, który należy uwzględnić w kontekście norm CEN: EN 15804 i EN 15978, nie podaje również dokładnych danych dotyczących niepewności.
Załącznik A niniejszego raportu zawiera opis wariantów, które mogą zostać rozważone przy włączeniu wybranych kategorii/wskaźników oddziaływania w normach EN 15978 i EN 15804.
W TR rozpatrzono i wzięto pod uwagę:
- pracę wykonaną przez Komisję Europejską i Wspólne Centrum Badawcze (EC-JRC) w opracowaniu zaleceń International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook Recommendations,
- inne raporty i opracowania naukowe w zakresie metod i oceny zastosowania wskaźników,
- ustalenia ze szczególnych działań związanych z tą pracą, takich jak warsztat CEN/TC 350, który odbył się w Brukseli w dniach 24-25 czerwca 2014 r.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i wskaźniki -- Informacje ogólne i możliwości -- Ocena możliwości dodawania kategorii oddziaływania na środowisko oraz związane wskaźniki i metody obliczania do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków
Data publikacji 07-07-2017
Liczba stron 169
Grupa cenowa XC
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 307, Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadza CEN/TR 17005:2016 [IDT]
ICS 91.010.99