PN-Z-04131-6:2008 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości izocyjanianów -- Część 6: Oznaczanie izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr z włókna szklanego, pokryty 1-(2-pirydylo)piperazyną, ekstrakcji mieszaniną acetonitrylu i sulfotlenku dimetylu i oznaczaniu powstałego związku w otrzymanym roztworze metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,008 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04131-6:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości izocyjanianów -- Część 6: Oznaczanie izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 01-07-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30