PN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów następujących urządzeń (będących częściami systemu lotniczej pokładowej łączności ruchomej):
1)Pokładowy bazowy system nadawczo-odbiorczy (OBTS) realizujący protokoły komunikacyjne GSM, UMTS i/lub LTE, w tym określone funkcje ograniczania mocy nadawanej MS lub UE, odpowiednio skojarzone z OBTS.
2)Sieciowa jednostka sterująca (NCU) zapobiegająca bezpośredniemu połączeniu terminali ruchomych na pokładzie z sieciami ruchomymi na ziemi przez zwiększenie szumu tła w kabinie.
OBTS mogą pracować we wszystkich lub w dowolnej części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1-1. Tablica 1-1: Pasma robocze stacji bazowych
Nazwa pasma Kierunek transmisji Pasma robocze stacji bazowych
UTRA I Nadawanie BS Od 2 110 MHz do 2 170 MHz (UMTS) Odbieranie BS Od 1 920 MHz do 1 980 MHz (UMTS)
E-UTRA 3 Nadawanie BS Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (LTE) Odbieranie BS Od 1 710 MHz do 1 785 MHz (LTE)
DCS 1800 Nadawanie BS Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (GSM) Odbieranie BS Od 1 710 MHz do 1 785 MHz (GSM)
Te NCU mogą pracować we wszystkich pasmach częstotliwości podanych w tablicy 1-2.
Tablica 1-2: Pasma robocze NCU
Pasma robocze NCU Komentarz
Od 460 MHz do 470 MHz (patrz uwaga)
Od 791 MHz do 821 MHz (patrz uwaga) LTE
Od 925 MHz do 960 MHz GSM
Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (patrz uwaga) GSM/LTE
Od 2 110 MHz do 2 170 MHz UMTS
Od 2 570 MHz do 2 620 MHz (patrz uwaga) LTE
Od 2 620 MHz do 2 690 MHz (patrz uwaga) LTE
Uwaga: Implementcja tych pasm roboczych w NCU nie jest obowiązkowa zgodnie z decyzją EC [i.4].
Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do urządzeń radiowych posiadających dedykowaną antenę nadawczą zaprojektowaną jako nieodłączna część systemu do wykorzystania na pokładzie samolotu.
Ma to zastosowanie do urządzeń do ciągłej i nieciągłej transmisji danych i cyfrowej mowy.
W Unii Europejskiej, system objęty zakresem niniejszego dokumentu działa zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi zawartymi w Decyzji Komisji 2016/2317/EU [i.4], w oparciu o wcześniejszą decyzję 2013/654/EU [i.3].
Odnośnie NCU, pewne pasma częstotliwości obecnie są opcjonalne podczas gdy wcześnie były obowiązkowe. Z powodu tej różnicy niniejszy dokument musiał być zweryfikowany.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące pokazania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu przeciwdziałania szkodliwym zakłóceniom. Dodatkowo do niniejszego dokumentu, do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu mogą być zastosowane inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych zgodnie z innymi częściami artykułu 3 dyrektywy urządzeń radiowych.
Niniejszy dokument nie obejmuje zagadnień zgodności urządzeń z regulacjami lotnictwa cywilnego. W tym zakresie instalacja i eksploatacja systemu MCOBA na pokładzie statku powietrznego jest przedmiotem dodatkowych krajowych i międzynarodowych wymagań certyfikacji zdatności do lotu w lotnictwie cywilnym, na przykład EUROCAE ED-14G [i.7]
UWAGA: Zależności pomiędzy niniejszym dokumentem a zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE podano w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 09-05-2022
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 480 V2.2.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska
ICS 33.070.50, 33.100.01