PN-EN ISO 7029:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Akustyka -- Statystyczny rozkład progów słyszenia w funkcji wieku i płci

Zakres

W niniejszym dokumencie podano statystyki opisowe odchylenia progów słyszenia populacji osób otologicznie zdrowych w różnym wieku, w warunkach badania mikrofonowego jednego ucha. Określono następujące wielkości dla populacji w wieku od 18 lat do 80 lat, w zakresie częstotliwości badań audiometrycznych od 125 Hz do 8 000 Hz:
a) wartość oczekiwaną mediany progów słyszenia, odnosząc ją do mediany progów słyszenia w wieku 18 lat;
b) oczekiwane rozkłady statystyczne powyżej i poniżej wartości mediany.
W zakresie częstotliwości od 3 000 Hz do 8 000 Hz medianę i rozkład statystyczny dla populacji w wieku powyżej 70 lat podano tylko informacyjnie.
W niniejszym dokumencie podano również informacyjnie wartości oczekiwane mediany w zakresie częstotliwości badań audiometrycznych od 9 000 Hz do 12 5000 Hz dla osób w wieku od 22 lat do 80 lat.
Dane mają zastosowanie przy szacowaniu wielkości ubytku słuchu, którego przyczyną jest określony czynnik środowiskowy. Ocena taka jest prawdziwa, jeśli rozpatrywana populacja składa się z osób o słuchu prawidłowym, z wyjątkiem zmian wywołanych wpływem badanego czynnika. Ekspozycja na hałas jest przykładem określonego czynnika środowiskowego. W przypadku takiego zastosowania, dane pochodzące z niniejszego dokumentu są określane w ISO 1999 jako „baza danych A”.
UWAGA 1 Baza danych A w ISO 1999:2013 jest oparta na poprzednim wydaniu ISO 7029.
Dane mogą być również stosowane do oceny słuchu pojedynczej osoby w relacji do typowego dla grupy wiekowej rozkładu progów słyszenia. Jednakże, dla badanej osoby nie jest możliwe dokładne określenie, jaką część obserwowanego ubytku słuchu należy przypisać niekorzystnemu wpływowi wieku na słuch, a jaką innym czynnikom, takim jak hałas.
Odchylenie progu słyszenia według definicji stosowanej w niniejszej normie oraz poziom progu słyszenia zdefiniowany w innych Normach Międzynarodowych (ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5, ISO 389-8, ISO 8253-1, ISO 8253-2, IEC 60645-1) wyrażają próg słyszenia osoby lub próg słyszenia danym uchem w odniesieniu do, odpowiednio:
- oczekiwanej mediany progu słyszenia populacji osób tej samej płci w wieku 18 lat; lub
- zerowego poziomu odniesienia określonego w różnych częściach ISO 389.
W zakresie, w którym zerowy poziom odniesienia odpowiada medianie populacji osób w wieku 18 lat, obie wielkości są jednakowe.
UWAGA 2 Wartości tych dwóch wielkości nie zawsze są jednakowe, z pewnych powodów. Jednym z nich jest to, że zerowy poziom odniesienia został określony na podstawie progów słyszenia osób starszych niż 18 lat, w tym osób w wieku do 25 lat lub do 30 lat, które mają przeciętnie nieco słabszą czułość słuchu.
UWAGA 3 W ISO 28961 określono oczekiwany rozkład statystyczny progów słyszenia, wyrażonych jako poziom ciśnienia dźwięku w decybelach, dla populacji osób otologicznie zdrowych, w wieku od 18 lat do 25 lat, w warunkach badania obu uszu w polu swobodnym. Umożliwia on obliczenia nie tylko w zakresie częstotliwości audiometrycznych, ale także dla innych częstotliwości w interwałach 1/3-oktawowych w zakresie od 20 Hz do 16 000 Hz.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7029:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Statystyczny rozkład progów słyszenia w funkcji wieku i płci
Data publikacji 28-04-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 7029:2017 [IDT], ISO 7029:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7029:2004 - wersja polska
ICS 13.140