PN-EN ISO 3745:2012 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego mierzonych na powierzchni pomiarowej otaczającej źródło hałasu (maszynę lub urządzenie) w komorze bezechowej lub komorze bezechowej z odbijającą podłogą. Poziom mocy akustycznej wytwarzany przez źródło hałasu (lub poziom energii akustycznej w przypadku emisji hałasu impulsowego lub hałasu o przebiegu nieustalonym) oblicza się na podstawie wyników tych pomiarów wykonanych w pasmach częstotliwościowych 1/3-oktawowych lub z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A łącznie z poprawkami uwzględniającymi wszelkie różnice, które mogą zaistnieć pomiędzy warunkami meteorologicznymi w czasie i miejscu badania, a warunkami meteorologicznymi odniesienia.
Na ogół zakres częstotliwości pomiarowych obejmuje pasma 1/3-oktawowe o częstotliwościach środkowych od 100 Hz do 10 000 Hz. W praktyce zakres ten jest rozszerzany lub ograniczany do częstotliwości poza tym zakresem lub w obrębie tego zakresu, tak aby w tych określonych granicach pomieszczenie badawcze było kwalifikowane do celów pomiarów.
1.2 Rodzaje hałasu i źródeł hałasu
Metody określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są odpowiednie dla wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nieustalonego, zmiennego, pojedynczych impulsów energii dźwiękowej itp.) zdefiniowanych w ISO 12001.
Badanym źródłem hałasu może być urządzenie, maszyna, element lub podzespół maszyny. Największy wymiar źródła hałasu zależy od określonych wymagań dotyczących promienia hipotetycznej kuli lub półkuli stosowanej jako otaczająca powierzchnia pomiarowa.
1.3 Pomieszczenie badawcze
Pomieszczeniami badawczymi, które mają zastosowanie do pomiarów wykonanych zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową, są komora bezechowa lub komora bezechowa z odbijającą podłogą, zwane również, odpowiednio, pomieszczeniem badawczym z polem swobodnym lub pomieszczeniem badawczym z polem swobodnym nad odbijającą podłogą.
1.4 Niepewność pomiarów
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano informacje o niepewności związanej z wyznaczaniem poziomów mocy akustycznej lub poziomów energii akustycznej w przypadku pomiarów wykonywanych w określonych pasmach częstotliwości oraz z zastosowaniem charakterystyki częstotliwościowej A. Niepewność ta odpowiada niepewności określonej w ISO 12001:1996 dla klasy dokładności 1 (dokładnej).

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3745:2012 - wersja polska
Tytuł Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą
Data publikacji 06-11-2018
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 3745:2012 [IDT], ISO 3745:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 3745:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07P