PN-EN ISO 2719:2016-08 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano trzy procedury, A, B i C, wykorzystujące aparat zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa do określania temperatury zapłonu palnych cieczy, cieczy z zawieszonymi ciałami stałymi, cieczy, które mają skłonność do tworzenia błony powierzchniowej w warunkach badania, biodiesla i innych cieczy w zakresie temperatur od 40 °C do 370 °C.

OSTRZEŻENIE – W przypadku niektórych mieszanin nie obserwuje się temperatury zapłonu zgodnej z definicją; zamiast tego może wystąpić znaczące powiększenie płomyka testowego (nie jest to efekt halo) i zmiana koloru płomyka testowego z niebieskiego na żółtawo-pomarańczowy. Dalsze ogrzewanie może spowodować znaczące spalanie się par poza tyglem badawczym i może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe.

UWAGA 1 Chociaż pod względem technicznym nafta o temperaturze zapłonu powyżej 40 ºC może być badana z zastosowaniem niniejszej Normy Międzynarodowej, to standardową techniką jest badanie nafty zgodnie z ISO 13736[5]. Podobnie, oleje smarowe są zwykle badane zgodnie z ISO 2592[2].

Procedura A ma zastosowanie do paliw destylatowych (olej napędowy, mieszaniny biodiesla, olej opałowy i paliwa turbinowe), olejów smarowych świeżych i w eksploatacji, farb i lakierów oraz innych jednorodnych cieczy nieobjętych zakresem procedur B lub C.

Procedura B ma zastosowanie do paliw opałowych pozostałościowych, pozostałości upłynnionych, olejów smarowych z eksploatacji, mieszanin cieczy ze stałymi substancjami, cieczy, które mają skłonność do tworzenia błony powierzchniowej w warunkach badania lub mają taką lepkość kinematyczną, że nie są jednolicie rozgrzewane podczas mieszania i ogrzewania w warunkach procedury A.

Procedura C ma zastosowanie do estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), jak określono w specyfikacjach takich jak EN 14214[11] lub ASTM D6751[13].

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do farb i lakierów wodorozcieńczalnych.

UWAGA 2 Farby i lakiery wodorozcieńczalne mogą być badane z zastosowaniem ISO 3679[3]. Ciecze zanieczyszczone śladowymi ilościami materiałów o wysokiej lotności, mogą być badane z zastosowaniem ISO 1523[1] lub ISO 3679.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2719:2016-08 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 2719:2016 [IDT], ISO 2719:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2719:2007 - wersja polska
ICS 75.080, 75.100