PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Systemy interkomowe budynku -- Część 3-2: Wytyczne stosowania -- Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)

Zakres

Niniejsza część IEC 62820 określa podstawowe wymagania dotyczące stosowania Rozwiniętych Interkomowych Systemów Zabezpieczeń Budynku (ASBIS) w budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych tam, gdzie istnieją zwiększone potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony. ASBIS są również wykorzystywane w celu spełnienia wymagań lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i/lub innych odpowiednich przepisów miejscowych, w szczególności dotyczących ochrony życia i zdrowia zatrudnionych pracowników oraz wszystkich osób znajdujących się w budynku, z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych (np. umożliwianie dostępu bez barier lub wezwania pomocy), gdy jest to wymagane przez stosowane prawo miejscowe.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w planowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, przekazywaniu, eksploatacji i konserwacji ASBIS, wykorzystywanych do przesyłania dźwiękowych komunikatów ratunkowych, o zagrożeniu, niebezpieczeństwie i/lub innych wskazań operacyjnych do organu udzielającego pomocy, w celu zastosowania odpowiedniej interwencji, środków ochrony i ratownictwa. Może być również transmitowana dodatkowa informacja i system może być wykorzystywany w codziennej pracy dla zaspokojenia wszelkich potrzeb komunikacyjnych. ASBIS charakteryzują się również wysoką dostępnością monitorowania urządzeń końcowych i systemu.
Rozwinięte Interkomowe Systemy Zabezpieczeń Budynku (ASBIS) są wykorzystywane do szybkich zgłoszeń alarmów, niebezpieczeństw i zagrożeń, weryfikacji za pomocą komunikacji głosowej, ostrzegania o niebezpieczeństwie, szybkiego powiadamiania właściwych służb ratowniczych/interwencyjnych oraz wysyłania instrukcji głosowych i/lub innych wskazówek operacyjnych dotyczących sposobu postępowania. Wymaganiem w odniesieniu do odpowiedniej koncepcji jest uprzednia ocena ryzyka i określenie celu ochrony. Zarządzający ryzykiem technicznym (TRM) oraz zarządzający ryzykiem organizacyjnym (ORM) muszą opracować wspólną strategię przepływu pracy w połączeniu z odpowiednimi wymaganiami systemowymi, aby osiągnąć ryzyko szczątkowe. Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem technicznym oraz komentarze i zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem organizacyjnym.
Niniejszy dokument aplikacyjny dla ASBIS opisuje m. in. procesy technologiczne i obowiązki związane z obsługą wszystkich procesów, począwszy od wykrycia zdarzenia (zadzwonienia, zagrożenia, niebezpieczeństwa, ryzyka) aż po zakończenie działań. Obejmuje on TRM, definiowanie celów ochrony i procedur organizacyjnych oraz niezbędne wymagania dla pliku TRM. Niniejszy dokument definiuje trzy różne klasy bezpieczeństwa/ochrony wraz z wymaganiami dla każdego produktu. Za wybór produktów, które mogą być wykorzystane jako zasoby techniczne w ramach ASBIS, odpowiedzialny jest TRM.
Dokument ten, opracowany wspólnie z ASBIS, określa również związane z nim zadania, obowiązki i działania. Są to elementy całościowego procesu TRM służącego osiągnięciu celów w zakresie ochrony bezpieczeństwa personelu, wydajności i skuteczności, bezpieczeństwa danych i systemu. Niniejszy dokument nie określa poziomów ryzyka. W szczególności nie definiuje się w nim żadnego dopuszczalnego ryzyka szczątkowego. TRM i ORM mają jednakowe znaczenie w ogólnym zarządzaniu ryzykiem (zob. załącznik C).
Niniejszy dokument określa profile wymagań technicznych dla ASBIS dla trzech klas bezpieczeństwa/ochrony. Obowiązkiem TRM jest określenie wymaganej klasy na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny ryzyka, wybierając kategorię najlepiej odpowiadającą zidentyfikowanemu ryzyku, pozwalając na akceptowalne ryzyko szczątkowe. Przy ocenie ryzyka pomocne będą załączniki do niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument opisuje również proces tworzenia, utrzymywania i aktualizacji pliku TRM.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62820-3-2:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy interkomowe budynku -- Część 3-2: Wytyczne stosowania -- Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku (ASBIS)
Data publikacji 13-07-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN IEC 62820-3-2:2018 [IDT], IEC 62820-3-2:2018 [IDT]
ICS 13.310, 13.320, 97.120