PN-EN IEC 60204-11:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nieprzekraczające 36 kV

Zakres

Niniejsza część IEC 60204 dotyczy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia i układów przeznaczonych do maszyn, grup maszyn pracujących razem w sposób skoordynowany, pracujących przy napięciach znamionowych powyżej 1 000 V AC lub 1 500 V DC i nieprzekraczających 36 kV AC lub DC o częstotliwościach znamionowych nieprzekraczających 60 Hz.
W niniejszym dokumencie termin wyposażenie WN odnosi się również do wyposażenia nn stanowiącego integralną część wyposażenia działającego przy wysokim napięciu. Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przede wszystkim części pracujących przy wysokim napięciu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
UWAGA 1 Wyposażenie nn niestanowiące części wyposażenia WN jest objęte zakresem IEC 60204-1:2016.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie termin „elektryczny” obejmuje zarówno zagadnienia elektryczne, jak
i elektroniczne (tj. wyposażenie elektryczne oznacza wyposażenie elektryczne i elektroniczne).
UWAGA 3 Niniejszy dokument nie obejmuje niezależnych instalacji zasilających wysokiego napięcia, które objęte są oddzielnymi normami.
Wyposażenie elektryczne, którego dotyczy niniejszy dokument, rozpoczyna się w punkcie przyłączenia zasilania do wyposażenia elektrycznego maszyny (patrz 5.1).
UWAGA 4 Wymagania dotyczące instalacji zasilających wysokiego napięcia, patrz IEC 61936-1.
Niniejszy dokument jest normą przedmiotową bezpieczeństwa. Nie obejmuje ona wszystkich wymagań (np. stosowania technicznych środków ochronnych, blokowania lub sterowania), które są konieczne lub wymagane przez inne normy lub przepisy w celu ochrony osób przed zagrożeniami innymi niż zagrożenia elektryczne. Każdy rodzaj maszyny ma szczególne wymagania, które powinny zostać spełnione, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa.
UWAGA 5 W niektórych maszynach wysokie napięcie zasilania generowane jest przez transformator podwyższający (autotransformator) zasilany przez układ niskiego napięcia (np. przez generator nn).
UWAGA 6 W kontekście niniejszego dokumentu termin „osoba” odnosi się do dowolnej osoby; „personel” obejmuje osoby wyznaczone i przeszkolone przez użytkownika lub jego przedstawiciela(-i) do użytkowania
i utrzymywania w należytym stanie rozpatrywanej maszyny.
Niniejsza część IEC 60204 dotyczy zwłaszcza maszyn zdefiniowanych w 3.29, lecz nie ogranicza się do nich ściśle (w Załączniku A podano przykłady maszyn, których wyposażenie elektryczne może być objęte niniejszym dokumentem).
W celu ochrony przed porażeniem elektrycznym pochodzącym od wyposażenia wysokiego napięcia niniejszy dokument powołuje się na IEC 61936-1. W przypadku wyposażenia niskiego napięcia niniejszy dokument powołuje się na IEC 60204-1:2016.
UWAGA 7 Normy wysoko i niskonapięciowe używają różnych terminów w odniesieniu do ochrony przed porażeniem elektrycznym. Podczas gdy normy wysokonapięciowe używają terminów „dotyk bezpośredni”
i „dotyk pośredni”, normy niskonapięciowe używają odpowiednio terminów „ochrona podstawowa” i „ochrona
w warunkach defektu”.
Dodatkowe i szczególne wymagania mogą być stosowane do wyposażenia elektrycznego maszyn, które
– są przeznaczone do używania na wolnym powietrzu (tzn. na zewnątrz budynków lub innych konstrukcji ochronnych);
– wykorzystują, przetwarzają lub wytwarzają materiał potencjalnie wybuchowy (np. farby lub trociny);
– są stosowane w atmosferach zagrażających wybuchem i/lub palnych;
– stwarzają szczególne ryzyko podczas produkcji lub użytkowania określonych materiałów;
– są stosowane w kopalniach.
Z zakresu niniejszego dokumentu są wyłączone zagrożenia powstające w wyniku hałasu i drgań.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60204-11:2019-05 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nieprzekraczające 36 kV
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60204-11:2019 [IDT], IEC 60204-11:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60204-11:2003 - wersja polska, PN-EN 60204-11:2003/AC:2011 - wersja polska
ICS 29.020, 13.110