PN-EN 81-72:2015-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 81-72:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dodatkowe lub odbiegające od EN 81-20 dla nowych dźwigów osobowych i towarowo-osobowych, które mogą być wykorzystywane przez straż pożarną oraz w celach ewakuacji pod kontrolą straży pożarnej.
1.2 Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie, gdy spełnione są następujące warunki:
- szyb i otoczenie dźwigu są zaprojektowane na ograniczenie przenikania ognia, ciepła i dymu do szybu, maszynowni i przedsionków;
- projekt budowlany ogranicza przepływ wody do szybu;
- dźwig dla straży pożarnej nie jest drogą ewakuacyjną;
- szyb i otoczenie dźwigu posiadają co najmniej taki sam poziom klasy ogniowej jak konstrukcja budynku;
- zasilanie jest bezpieczne i niezawodne;
- przewody doprowadzające zasilanie do dźwigu jest na tym samym poziomie klasy ogniowej jaki został przyjęty dla ochrony przeciwpożarowej konstrukcji szybu;
- prowadzona jest odpowiednia konserwacja i plan sprawdzeń.
1.3. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
- zastosowania dźwigów z częściowo obudowanymi szybami do stosowania jako dźwigi dla straży pożarnej;
- dźwigów instalowanych w nowych lub istniejących budynkach, które nie są włączone w ochronę pożarową konstrukcji budynku;
- istotnych modyfikacji istniejących dźwigów.
1.4. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono:
- liczby dźwigów dla straży pożarnej i obsługiwanych poziomów podczas działań straży pożarnej;
- wymiarów przedsionków;
- wykorzystania innego niż najwyższy pokład wielopokładowego dźwigu dla działań straży pożarnej.
1.5. Niniejsza Norma Europejska dotyczy istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń dotyczących dźwigów dla straży pożarnej (wymienionych w Rozdziale 4), pod warunkiem, że dźwigi te są używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych przez instalatora.
1.6. Następujące istotne zagrożenia nie są rozważane w niniejszej normie i zakłada się, że są adresowane do projektanta budynku:
- niewystarczające i prawidłowe rozmieszczenie dźwigów dla straży pożarnej przemieszczających strażaków w górę budynku;
- pożar w szybie dźwigu dla straży pożarnej, przedsionku, maszynowni lub kabinie dźwigu;
- brak znaków identyfikujących poziomy budynku na każdym poziomie;
- nieprawidłowości w działaniu podczas zarządzania wodą.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 81-72:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej
Data publikacji 22-06-2015
Data wycofania 28-12-2020
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 81-72:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/33/EU
Zastępuje PN-EN 81-72:2005 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 81-72:2020-12 - wersja angielska