PN-EN 71-4:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-4:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące maksymalnych ilości i, w niektórych przypadkach, maksymalnego stężenia określonych substancji i preparatów stosowanych w zestawach do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych.
Niniejsze substancje i preparaty to:
- substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako niebezpieczne w ustawodawstwie WE dotyczącym substancji niebezpiecznych [1], [2] i mieszanin niebezpiecznych [2], [3];
- substancje i preparaty, które w nadmiernych ilościach mogą być szkodliwe dla zdrowia dzieci, które je stosują, i które nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne w wyżej wymienionym ustawodawstwie; - i jakiekolwiek inne substancje chemiczne i preparaty dostarczone z zestawem do wykonywania doświadczeń.
Niniejsza norma dotyczy zestawów do doświadczeń chemicznych i podobnych łącznie z zestawem do wytwarzania kryształów, dwutlenku węgla i zestawów dodatkowych. Objęto również zestawy do eksperymentów chemicznych z zakresu mineralogii, biologii, fizyki, mikroskopii i nauk o środowisku, gdy tylko zawierają one jedną lub więcej substancji chemicznych i/lub mieszanin, które są zaklasyfikowane jako stwarzające ryzyko zgodnie z Regulacją (WE) Nr 1272/2008/WE [2].
W niniejszej normie określono również wymagania dotyczące oznakowania, spisu zawartości, instrukcji użytkowania, ochrony oczu i sprzętu przeznaczonego do przeprowadzania eksperymentów.
Niniejsza norma nie dotyczy zabawek objętych w EN 71-13 (np. zestawów kosmetycznych). Wymagania dla niektórych innych zabawek chemicznych podane są w EN 71-5.
UWAGA Terminy "substancja" i "preparat", stosowane w Dyrektywie 67/548/EWG [1] i 1999/45/WE [3], są także stosowane w "Regulacji REACH", Regulacji (WE) Nr 1907/2006 [4]. Zgodnie z Globalnym Systemem Zharmonizowanym (GHS) w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych, który został uchwalony w Unii Europejskiej poprzez Regulację (WE) Nr 1272/2008 (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin) [2], harmonogram wprowadzenia GHS powinien być zachowany.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-4:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych
Data publikacji 25-07-2013
Data wycofania 26-05-2021
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-4:2013 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-4:2009 - wersja angielska
ICS 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-4:2021-05 - wersja angielska