PN-EN 61377:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Metoda badań złożonych dla systemów trakcyjnych

Zakres

Norma Międzynarodowa dotyczy systemu trakcyjnego obejmującego (jeśli dotyczy) silnik(-i)
trakcyjny(-e), przekształtnik(-i), wyposażenie sterowania trakcją, w tym oprogramowanie, transformator, filtry wejściowe, rezystory hamowania, wyłącznik główny, urządzenie chłodzące, przetworniki, styczniki itp. Rysunek 1 jest tylko poglądowy i nie jest reprezentatywny dla wszystkich architektur systemowych trakcji.
Odbierak prądu, systemy hamulca mechanicznego i przekładnia nie wchodzą w zakres niniejszej normy.
Norma dotyczy takich typów silników, jak: asynchroniczne, lub synchroniczne w tym z magnesami trwałymi (PMM), lub prądu stałego (DC).
Przetwornica(-e) pomocnicza(-e) jest (są) objęta(-e) zakresem normy, gdy przetwornica pomocnicza jest częścią wewnętrzną przekształtnika trakcyjnego. W przeciwnym razie, jeśli system trakcyjny zasila system pomocniczy znajdujący się poza przekształtnikiem trakcyjnym, układ pomocniczy może być zastąpiony przez równoważne obciążenie.
UWAGA 1: System magazynowania energii nie jest uwzględniony w niniejszej normie, ponieważ nie ma normy dotyczącej badania typu dla systemu magazynowania energii.
UWAGA 2: Potwierdzenie zgodności normatywnej obciążenia pomocniczego nie wchodzi w zakres niniejszej normy.
UWAGA 3: Przekładnia może być elementem badanego układu, ale nie jest częścią systemu trakcyjnego.
Celem niniejszej normy jest określenie badań typu systemu trakcyjnego, obejmujących przede wszystkim:
- badanie charakterystyk działania;
- metody badań weryfikacji tych charakterystyk.
Norma nie określa badań typu poszczególnych komponentów.
Badany układ trakcyjny zawiera co najmniej jeden kompletny układ przekształtnikowy (przynajmniej jeden przekształtnik trakcyjny z jego obciążeniem, jeden transformator w przypadku zasilania prądem przemiennym lub filtr wejściowy w przypadku zasilania prądem stałym). Reprezentatywność badanego systemu trakcyjnego w stosunku do rzeczywistego systemu trakcyjnego jest uzgodniona pomiędzy użytkownikiem a producentem. Rysunek 2 przedstawia jeden przykład relacji między systemem trakcji badanej i całego układu napędowego.
Badany system trakcyjny wyposażony jest w komponenty reprezentatywne dla serii produkcyjnych.
Odstępstwa mogą być dopuszczone w drodze porozumienia między użytkownikiem a producentem, i są uzasadnione z punktu widzenia wpływu na zaawansowanie badań. Wykorzystanie równoważnych elementów lub części jest dozwolone, jeżeli nie przewiduje się istotnego wpływu na wynik badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61377:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Metoda badań złożonych dla systemów trakcyjnych
Data publikacji 03-08-2016
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 61377:2016 [IDT], IEC 61377:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61377-3:2003 - wersja angielska, PN-EN 61377-1:2006/AC:2007 - wersja angielska, PN-EN 61377-1:2006 - wersja angielska, PN-EN 61377-2:2003 - wersja angielska
ICS 29.160.30, 29.280