PN-EN 50549-2:2019-04 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania techniczne funkcji zabezpieczeniowych i zdolności operacyjnych dla instalacji generacyjnych, przeznaczonych do pracy równoległej z sieciami dystrybucyjnymi SN.

Ze względów praktycznych niniejszy dokument odnosi się do strony odpowiedzialnej, w której wymagania muszą być określone przez innego uczestnika niż OSD, np. OSP, państwo członkowskie, organy regulacyjne, zgodnie z ramami prawnymi. Zazwyczaj OSD poinformuje producenta o tych wymaganiach.

UWAGA 1 Dotyczy to europejskich kodeksów sieciowych i ich krajowych implementacji, jak również dodatkowych przepisów krajowych.

UWAGA 2 Mogą obowiązywać dodatkowe wymagania krajowe, szczególnie dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i pracy instalacji generacyjnej.

Wymagania niniejszego dokumentu dotyczą instalacji generacyjnych, modułów wytwarzania, maszyn elektrycznych i sprzętu elektronicznego, które spełniają wszystkie następujące warunki, niezależnie od źródła energii i niezależnie od obecności obciążeń w sieci wytwórcy:

— przekształcenie dowolnego źródła energii w prąd przemienny;

— moc zainstalowana modułów wytwarzania typu B lub mniejszych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2016/631, przy rozważaniu wdrożenia na poziomie krajowym decyzji w sprawie limitów mocy pomiędzy typami A i B oraz B i C;

— przyłączonych i pracujących równolegle z siecią dystrybucyjną SN prądu przemiennego.

UWAGA 3 Instalacje generacyjne przyłączone do sieci dystrybucyjnej nN są w zakresie EN-50549-1.

UWAGA 4 Zawarte są systemy magazynowania energii elektrycznej (EESS)

Jeżeli moduły wytarzania różnych typów (A i B) znajdują się w jednej instalacji, dla różnych modułów obowiązują różne wymagania, w zależności od rodzaju każdego modułu.

PRZYKŁAD: Jeżeli instalacja generacyjna składa się z wielu modułów wytwarzania (patrz 3.2.1), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (EU) 2016/631 może pojawić się sytuacja, w której niektóre moduły wytwarzania są typu A, a niektóre typu B.

O ile OSD i strona odpowiedzialna nie określili inaczej, instalacje generacyjne z maksymalną mocą pozorną do 150 kVA mogą, zamiennie do wymagań niniejszego dokumentu, być zgodne z EN 50549-1. OSD i strona odpowiedzialna mogą określić inny próg.

Niniejszy dokument uznaje istnienie określonych wymagań technicznych (np. kodeksy sieciowe) OSD lub innej strony odpowiedzialnej w państwie członkowskim, i muszą być one przestrzegane.

Wyłączone z zakresu są:

• wybór i ocena punku przyłączenia;

• ocena oddziaływania na system elektroenergetyczny, np. ocena wpływu na jakość energii elektrycznej, lokalne wzrosty napięcia, wpływ na działanie zabezpieczeń linii;

• warunki przyłączenia, zestaw analiz technicznych wykonanych w ramach planowania przyłączenia;

• praca wyspowa instalacji generacyjnych, zarówno zamierzona jak i niezamierzona, w której nie uczestniczy jakakolwiek część sieci dystrybucyjnej;

• prostownik czteropołówkowy odzyskujący energię hamowania z napędów do sieci dystrybucyjnej przez ograniczony czas, bez wewnętrznego źródła zasilania;

• zasilanie gwarantowane z czasem pracy równoległej nie przekraczającym 100 ms.

UWAGA 5 Praca równoległa związana z konserwacją zasilaczy bezprzerwowych (UPS) nie jest postrzegana jako część normalnej pracy zasilacza UPS i dlatego nie jest uwzględniona w niniejszej Normie Europejskiej.

• wymagania bezpieczeństwa personelu, ponieważ są już objęte odpowiednimi Normami Europejskimi.

• przyłączenie jednostki wytwórczej, modułu lub instalacji do sieci prądu stałego (DC).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50549-2:2019-04 - wersja polska
Tytuł Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie
Data publikacji 29-09-2020
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50549-2:2019 [IDT]
ICS 29.160.20