PN-EN 50413:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)

Zakres

Niniejszy dokument zawiera ogólne metody pomiaru i obliczania wielkości związanych z narażeniem ludzi na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Ma on być stosowany w szczególności do oceny emisji pochodzących z produktów i porównywania ich z poziomami dopuszczalnymi narażenia ogółu społeczeństwa podanymi w zaleceniu Rady 1999/519/WE oraz odpowiednio w dyrektywie 2013/35/UE w odniesieniu do pracowników. Ma ona być również stosowana do oceny narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych w miejscu pracy w celu określenia zgodności z wymogami dyrektywy 2013/35/UE.
Niniejsza norma dotyczy wielkości, które można zmierzyć lub obliczyć na zewnątrz ciała, ze szczególnym uwzględnieniem natężenia pola elektrycznego i magnetycznego albo gęstości mocy, oraz obejmuje pomiary i obliczenia wielkości wewnątrz ciała, które tworzą podstawy dla wytycznych ochrony. W szczególności norma dostarcza następujące informacje:
— definicje i terminologia,
— charakterystyki pól elektromagnetycznych,
— pomiary wielkości ekspozycji,
— wymagania w odniesieniu do aparatury pomiarowej,
— metody kalibracji,
— technika i procedury pomiarów do oceny ekspozycji,
— metody obliczeń do oceny ekspozycji.
W przypadku, gdy istnieje obowiązująca norma dla danego produktu lub technologii w zakresie pola elektromagnetycznego, oczekuje się, że będzie ona stosowana zamiast niniejszego dokumentu. EN 62311:—, Tablica 1 zawiera wykaz odpowiednich norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50413:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)
Data publikacji 13-08-2020
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50413:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50413:2009/A1:2014-01 - wersja angielska, PN-EN 50413:2009/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 50413:2009 - wersja polska, PN-EN 50413:2009 - wersja angielska
ICS 17.200.20, 33.100.01