PN-EN 50126-2:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części 2 EN 50126:
• opisano aspekty ogólne związane z bezpieczeństwem cyklu życia RAMS;
• określono metody i narzędzia, które są niezależne od zastosowanej technologii systemów i podsystemów;
• zapewniono:
– użytkownikowi normy zrozumienie podejścia systemowego do bezpieczeństwa, co jest zasadniczą ideą EN 50126;
– metody uzyskiwania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wymagań w zakresie integralności bezpieczeństwa systemu oraz przypisania tych wymagań do podsystemów;
– metody uzyskiwania poziomów integralności bezpieczeństwa (SIL) w odniesieniu do funkcji elektronicznych związanych z bezpieczeństwem. Należy zauważyć, że niniejsza norma nie zezwala na przyporządkowanie poziomów integralności bezpieczeństwa do funkcji nieelektronicznych.
• dostarczono zalecenia i metody dotyczące następujących dziedzin:
– procesu bezpieczeństwa;
– wykazywania i uznawania bezpieczeństwa;
– organizacji i niezależności ról;
– oceny ryzyka;
– określenia wymagań bezpieczeństwa;
– podziału wymagań bezpieczeństwa funkcjonalnego;
– projektowania i wdrażania.
• podano użytkownikowi metody zapewnienia bezpieczeństwa w odniesieniu do rozważanego systemu i jego oddziaływań;
• zawarto zalecenia dotyczące określenia rozpatrywanego systemu, w tym identyfikacji interfejsów i oddziaływań tego systemu z jego podsystemami lub innymi systemami w celu przeprowadzenia analizy ryzyka;
• nie określono:
– celów RAMS, kryteriów ilości, wymagań lub rozwiązań dotyczących określonych zastosowań kolejowych;
– zasad lub procesów dotyczących certyfikacji wyrobów kolejowych na zgodność z wymaganiami niniejszej normy;
– procesu zatwierdzenia przez organ ds. bezpieczeństwa.
Niniejsza część 2 EN 50126 ma zastosowanie:
• do specyfikowania i wykazywania bezpieczeństwa dotyczącego wszystkich zastosowań kolejowych, na wszystkich poziomach takiego zastosowania, odpowiednio, od kompletnych systemów kolejowych do systemów głównych oraz do pojedynczych lub złożonych podsystemów i części składowych tych systemów głównych, w tym zawierających oprogramowanie; w szczególności:
– do nowych systemów;
– do nowych systemów zintegrowanych z istniejącymi już systemami, ale tylko w takim stopniu, w jakim nowy system jest zintegrowany z nową funkcjonalnością. Inaczej nie ma to zastosowania do niezmienionych aspektów istniejącego systemu;
– na tyle, na ile rozsądnie wykonalne do modernizacji i rozszerzenia istniejących systemów przyjętych przed opracowaniem niniejszej normy, ale tylko w takim stopniu, w jakim nowe systemy są modernizowane. Inaczej nie ma to zastosowania do niezmienionych aspektów istniejącego systemu;
• na wszystkich istotnych etapach cyklu życia aplikacji;
• do użycia przez przedsiębiorstwa kolejowe i dostawców kolejowych.
Nie jest wymagane stosowanie niniejszej normy do istniejących systemów, które pozostają niezmienione, w tym systemów już zgodnych z jakąkolwiek poprzednią wersją EN 50126.
Proces określony w niniejszej Normie Europejskiej zakłada, że służby kolejowe i kolejowi dostawcy mają politykę biznesową dedykowaną Jakości, Działaniu i Bezpieczeństwu. Podejście określone w niniejszej normie jest zgodne z zastosowaniem wymagań zarządzania jakością zawartych w EN ISO 9001.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50126-2:2018-02 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) -- Część 2: Sposoby podejścia do bezpieczeństwa
Data publikacji 22-12-2020
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50126-2:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.020, 29.280