PN-EN 4179:2017-03 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 4179:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących

Zakres

1.1 CEL
W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu przeprowadzającego badania nieniszczące (NDT), nieniszczące inspekcje (NDI) lub nieniszczące oceny (NDE) w przemyśle lotniczym – podczas produkcji, obsługi, konserwacji oraz przy wykonywaniu czynności remontowych. Dla celów niniejszej normy przyjmuje się termin NDT, uważając go za równoważny NDI i NDE.
W Europie termin „zatwierdzenie” jest stosowany jako oznaczający pisemne stwierdzenie pracodawcy, że dana osoba spełnia określone wymagania i posiada potwierdzenie techniczne. Certyfikacja według EN ISO/IEC 17024 jest wymagana przez niniejszą normę, gdy jest to sprecyzowane w wymaganiach krajowych lub nadrzędnych. Termin „certyfikacja” zdefiniowany w 3.1 jest stosowany w niniejszej normie jako zamiennik terminu „zatwierdzenie”. Certyfikacja zgodnie z niniejszą normą obejmuje potwierdzenie techniczne, za wyjątkiem gdy w zapisanym sposobie postępowania określono inaczej.
1.2 ZASTOSOWANIE
Niniejsza norma dotyczy personelu używającego metod NDT do badania i/lub akceptacji materiałów, produktów, komponentów, zespołów lub podzespołów. Niniejszą normę stosuje się również do personelu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za techniczną adekwatność stosowanych metod NDT, który zatwierdza procedury NDT i/lub instrukcje robocze, który przeprowadza audity infrastruktury NDT oraz który zapewnia wsparcie techniczne lub szkolenie w zakresie NDT.
Niniejszej normy nie stosuje się do osób, które jedynie sprawują nadzór administracyjny nad personelem NDT, ani do personelu badawczego opracowującego technologie NDT w celu późniejszego wdrożenia i zatwierdzenia przez certyfikowanego stopnia 3. Personel przeprowadzający specjalistyczne inspekcje z użyciem niektórych przyrządów bezpośredniego odczytu, określonych przez osobę certyfikowaną na stopień 3 w danej metodzie, nie wymaga kwalifikacji ani certyfikacji zgodnie z niniejszą normą.
1.2.1 WDROŻENIE
Niniejsza norma dotyczy wykorzystania krajowej komisji do spraw NDT w lotnictwie (NANDTB). NANDTB mają tylko takie zastosowanie, jak określono w niniejszym dokumencie, i nie ma obowiązku posiadania takiej komisji, aby uzyskać zgodność z niniejszym dokumentem. Nie wymaga się, aby personel, który uzyskał certyfikaty zgodnie z poprzednimi nowelizacjami NAS 410 lub EN 4179, był recertyfikowany na zgodność z wymaganiami niniejszej normy, dopóki nie wygaśnie ich aktualna certyfikacja.
1.3 POWSZECHNIE STOSOWANE METODY
Niniejsza norma zawiera szczegółowe wymagania dotyczące następujących powszechnie stosowanych metod NDT:
Penetracyjna (PT)
Magnetyczno-proszkowa (MT)
Termograficzna (IRT)
Szerografia (ST)
Prądów wirowych (ET)
Ultradźwiękowa (UT)
Radiograficzna (RT)
1.3.1 INNE METODY
Niniejsza norma ma zastosowanie do innych, aktualnych i powstających metod NDT stosowanych w celu określenia zgodności lub przydatności: materiału, części, komponentu, podzespołu lub zespołu, gdy odwołują się do nich wymagania inżynierskie, jakościowe, dotyczące kompetentnej organizacji technicznej lub głównego wykonawcy. Takie metody mogą między innymi obejmować: emisję akustyczną, radiografię neutronową, badania szczelności i holografię. Wymagania dotyczące szkolenia, doświadczenia i egzaminowania personelu z tych innych metod powinny być ustalone zgodnie z 6.4 i powinny być udokumentowane przez pracodawcę.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 4179:2017-03 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących
Data publikacji 17-05-2018
Data wycofania 26-05-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 4179:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4179:2010 - wersja angielska, PN-EN 4179:2010 - wersja niemiecka
ICS 49.020
Zastąpiona przez PN-EN 4179:2022-05 - wersja angielska