PN-EN 16694:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie wybranych polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania sześciu wybranych polibromowanych difenyloeterów (PBDE) patrz Tablica 1, reprezentatywnych dla technicznych bromowanych difenyloeterów w próbkach wody, w stężeniu masowym ≥ 0,01 ng/l dla każdego pojedynczego kongeneru. W metodzie stosowana jest ekstrakcja do fazy stałej, którą jest krążek ekstrakcyjny SPE, w połączeniu z chromatografią gazową-spektrometrią mas (GC-MS). Metoda może być stosowana do oznaczania PBDE w wodach powierzchniowych o zawartości zawiesin (SPM) w stężeniach do 500 mg/l (cała próbka wody), w wodzie do spożycia i w wodzach podziemnych. Granicę oznaczalności ilościowej (LOQ) określano zgodnie z ISO/TS 13530, na podstawie powtarzanych oznaczeń odnośnika zgodnego z podaną procedurą, przeprowadzonych w warunkach powtarzalnych. Metoda może być stosowana do analizy innych kongenerów BDE, nie wymienionych w Tablicy 1, lub innych rodzajów wód. Jednak ważne jest, aby w tych przypadkach zweryfikować przydatność metody

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16694:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie wybranych polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
Data publikacji 29-01-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN 16694:2015 [IDT]
ICS 13.060.50