PN-EN 15882-2:2015-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15882-2:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Klapy odcinające

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne i reguły dla jednostek notyfikowanych (w zakresie klap odcinających) pozwalające im na opracowanie/walidację raportów z rozszerzonego zastosowania dla klap odcinających. W niniejszej normie zidentyfikowano parametry, które wpływają na odporność ogniową klap odcinających. Zidentyfikowano w niej także czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji czy, lub o ile, parametr może być rozszerzony podczas oceny właściwości w zakresie odporności ogniowej konstrukcji niebadanej lub niebadanej zmiany konstrukcji.
Niniejsza Norma Europejska wyjaśnia zasady określające w jaki sposób mogą być wyciągane wnioski na temat możliwego wpływu poszczególnych parametrów/szczegółów konstrukcyjnych na odpowiednie kryteria (E, I, S).
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje klap stosowanych do kontroli dymu.
Niniejsza Norma Europejska stosuje się tylko do rozszerzonych zastosowań opartych na pomyślnych badaniach wykonanych według EN 1366-2. Pod uwagę brane są tylko raporty, które obejmują całkowity czas badania, przez który kryteria są spełnione, przekraczający wymagany czas klasyfikacyjny o 10 % lub 12 min, decyduje wartość mniejsza. Każda klasyfikacja (E, I, S) jest rozważana oddzielnie – w konsekwencji E (osiągnięte 134 min) może być rozszerzona, ale EI (osiągnięte 61 min) nie może być rozszerzona.
Dodatkowo, aby reguły EXAP mogły być zastosowane, przecieki wyznaczone podczas badań muszą być co najmniej 10 % poniżej granicznych wartości przecieków podanych w EN 13501-3 dla E, lub dla E-S, w zależności od uzyskanej klasyfikacji.
Poprzez zastosowanie niniejszej Normy Europejskiej, powinno być możliwe zidentyfikowanie jakie rozwiązania powinny być badane, aby zmaksymalizować zakres zastosowania. Pewne informacje dotyczące programów badań zostały podane w charakterze wytycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15882-2:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Klapy odcinające
Data publikacji 10-06-2015
Data wycofania 21-02-2023
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15882-2:2015 [IDT]
ICS 13.220.99
Zastąpiona przez PN-EN 15882-2:2023-02 - wersja angielska