PN-EN 14658+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy mechanicznych urządzeń transportu ciągłego w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego i urządzeń mechanicznych używanych do: - transportu węgla brunatnego lub nadkładu na zewnątrz kopalni; - transportu pozostałości z przeróbki węgla brunatnego z powrotem do kopalni; - transportu węgla brunatnego, nadkładu lub pozostałości z przeróbki węgla brunatnego z jednej kopalni odkrywkowej do drugiej. Niniejsza norma dotyczy urządzeń transportu ciągłego użytkowanych na ograniczonym obszarze, do którego dostęp mają tylko osoby upoważnione. Ustalono w niej wymagania bezpieczeństwa dla stacjonarnych, przejezdnych i przesuwnych urządzeń transportu ciągłego, zaprojektowanych do transportu materiałów sypkich przez ciągłe przemieszczanie od punktu nadawowego do punktu zrzutowego. W normie uwzględniono istotne zagrożenia powstające podczas użytkowania oraz podczas przejazdu i przesuwania urządzeń transportu ciągłego. Podano działania zmierzające do usunięcia lub zmniejszenia tych zagrożeń, o ile urządzenia transportu ciągłego są stosowane zgodnie ze swym przeznaczeniem, a pozostałe zagrożenie resztkowe wytwórca przewidział i uwzględnił. Pełny wykaz wszystkich zagrożeń wyszczególnionych w EN 1050 podano w Załączniku A (normatywnym). Wymagania niniejszej normy nie dotyczą urządzeń i systemów wytworzonych i wprowadzonych do ruchu przed datą publikacji niniejszej normy. W niniejszej normie nie uwzględniono: a) wymagań bezpieczeństwa dla bezprzewodowych układów zdalnego sterowania; b) zagrożeń wywołanych hałasem; c) zagrożeń wywołanych wibracją; d) zagrożeń wywołanych wybuchem; e) zagrożeń wywołanych zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC)

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14658+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 227, Górnictwa Odkrywkowego
Wprowadza EN 14658:2005+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14658+A1:2010 - wersja angielska
ICS 53.040.10