PN-EN 14382:2019-12 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Gazowe zabezpieczające urządzenia odcinające dla ciśnień wejściowych do 10 MPa (100 bar)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania konstrukcyjne, funkcjonalne, badania, znakowania i doboru wielkości oraz dokumentację gazowych zabezpieczających urządzeń odcinających:
- dla ciśnień wejściowych do 100 bar i średnic nominalnych do DN 400;
- dla zakresu temperatury roboczej od –20 °C do +60 °C;
które działają z paliwami gazowymi 1. i 2. Rodziny, jak określono w EN 437, stosowane są w stacjach redukcyjnych ciśnienia zgodnych z EN 12186 lub EN 12279, w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, a także w instalacjach handlowych i przemysłowych.
„Gazowe zabezpieczające urządzenia odcinające” dalej będą nazywane „SSD”, z wyjątkiem tytułów.
Dla standardowych zabezpieczających urządzeń odcinających stosowanych w stacjach redukcyjnych ciśnienia zgodnych z EN 12186 lub EN 12279, w Załączniku ZA wymieniono wszystkie mające zastosowanie zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE (PED).
W niniejszym dokumencie rozpatrzono następujące klasy/typy temperaturowe SSD:
- klasa temperaturowa 1: zakres temperatur roboczych od -10 °C do 60 °C;
- klasa temperaturowa 2: zakres temperatur roboczych od -20 °C do 60 °C;
- klasa funkcjonalna A: SSD, które zamykają się, gdy następuje uszkodzenie czujnika ciśnienia lub gdy zanika zasilanie zewnętrzne, i których ponowne otwarcie jest możliwe tylko ręcznie;
- klasa funkcjonalna B: SSD, które nie zamykają się, gdy następuje uszkodzenie czujnika ciśnienia, lecz zapewniają odpowiednią i niezawodną ochronę, i których ponowne otwarcie jest możliwe tylko ręcznie;
- typ IS: (typ o jednolitej wytrzymałości);
- typ DS: (typ o zróżnicowanej wytrzymałości).
SSD odpowiadające wymaganiom niniejszego dokumentu mogą być deklarowane jako „zgodne z EN 14382” i nosić oznakowanie „EN 14382”.
Wymagania materiałowe i funkcjonalne określone w niniejszym dokumencie mogą być stosowane w SSD, które wykorzystują energię cieplną lub efekty energii elektrycznej do działania blokady członu zamykającego. Dla tych SSD parametry robocze nie są podane w niniejszym dokumencie.
SSD mogą zawierać ogranicznik odpowietrzania, zgodny z wymaganiami Załącznika J.
W niniejszej normie w niektórych akapitach i podrozdziałach powołano się w całości na EN 334:2019.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- SSD umieszczonych przed domowymi urządzeniami zużywającymi gaz / na domowych urządzeniach zużywających gaz / w domowych urządzeniach zużywających gaz, które są instalowane za domowymi gazomierzami;
- SSD zaprojektowanych do wbudowania w urządzenia do redukcji ciśnienia stosowanych w przyłączach o objętościowym strumieniu przepływu ≤ 200 m3/h w warunkach normalnych i przy ciśnieniu wejściowym ≤ 5 bar.
Ciągła integralność zabezpieczających urządzeń odcinających jest zapewniona przez okresowe kontrole funkcjonalności. W okresowych kontrolach funkcjonalności jest powszechne powoływanie się na przepisy/normy krajowe, tam gdzie one istnieją, lub na praktyki użytkowników/producentów.
W niniejszym dokumencie rozpatrzono reakcję SSD klasy funkcjonalnej A na określone racjonalne oczekiwane uszkodzenia pod względem zachowania „zamknięcie się przy uszkodzeniu”, lecz zaleca się brać pod uwagę, że istnieją inne rodzaje uszkodzeń, których skutki nie mogą prowadzić do takich samych reakcji (te ryzyka są objęte poprzez nadmiarowość zgodnie z EN 12186), i zaleca się, aby zagrożenia szczątkowe były zmniejszone przez odpowiedni nadzór podczas użytkowania/utrzymywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14382:2019-12 - wersja polska
Tytuł Gazowe zabezpieczające urządzenia odcinające dla ciśnień wejściowych do 10 MPa (100 bar)
Data publikacji 08-03-2021
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 14382:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14382+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 14382+A1:2009/AC:2009 - wersja polska, PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07 - wersja polska, PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06 - wersja angielska, PN-EN 14382+A1:2009 - wersja polska
ICS 23.060.40