PN-EN 14078:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę badania oznaczania zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w olejach napędowych lub lekkich olejach opałowych z zastosowaniem spektrometrii w zakresie średniej podczerwieni, którą stosuje się dla trzech zakresów pomiaru zawartości FAME:

— zakres A: dla zawartości FAME od około 0,05 % (V/V) do około 3 % (V/V);

— zakres B: dla zawartości FAME od około 3 % (V/V) do około 20 % (V/V);

— zakres C: dla zawartości FAME od około 20 % (V/V) do około 50 % (V/V).

Zasadniczo próbki o większej zawartości FAME również mogą być analizowane pod warunkiem, że zostaną rozcieńczone, jednak obecnie brak jest dostępnych danych dotyczących precyzji wyników poza wskazanym zakresem.

Niniejsza metoda badań została sprawdzona w zastosowaniu do próbek zawierających FAME zgodne z EN 14214. Wiarygodne wyniki ilościowe uzyskuje się tylko wtedy, gdy badane próbki nie zawierają znaczących ilości składników zakłócających oznaczanie, szczególnie estrów i innych związków karbonylowych, które mogą dawać pasma absorpcji w obszarze widma wykorzystywanego w ilościowym oznaczaniu zawartości FAME. W przypadku obecności takich zakłócających składników można oczekiwać, że wyniki uzyskiwane tą metodą badań będą zawyżone.

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, termin „% (V/V)” jest używany do wyrażania, ułamka objętościowego (φ) materiału.

UWAGA 2 Do przeliczenia jednostki gramy FAME na litr (g FAME/l) na ułamek objętościowy stosuje się stałą wartość gęstości FAME równą 883,0 kg/m3.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14078:2014-06 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach -- Metoda spektrometrii w podczerwieni
Data publikacji 12-10-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 14078:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14078:2011 - wersja polska
ICS 75.160.20