PN-EN 14025:2018-09 - wersja niemiecka

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania w zakresie projektowania i budowy metalowych zbiorników ciśnieniowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym większym niż 50 kPa (0,5 bara), stosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. W niniejszym dokumencie zawarto wymagania dotyczące otworów, zamknięć i wyposażenia konstrukcyjnego; nie zawarto wymagań dotyczących wyposażenia eksploatacyjnego. Do cystern przeznaczonych, do transportu cieczy kriogenicznych mają zastosowanie EN 13530-1 i EN 13530-2. Do konstrukcji i budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z zakresem niniejszego dokumentu mają zastosowanie przede wszystkim wymagania RID/ADR, zawarte odpowiednio w Podsekcjach 6.8.2.1, 6.8.3.1 i 6.8.5. Ponadto, mają zastosowanie odpowiednie wymagania RID/ADR, Tablica A, kolumny 12 i 13, Rozdziały 3.2, 4.3 i Podsekcja 6.8.2.4. Do wyposażenia konstrukcyjnego mają zastosowanie odpowiednio RID/ADR, Podsekcje 6.8.2.2 i 6.8.3.2. Odwołano się do definicji zawartych w RID/ADR, Podsekcja 1.2.1. W odniesieniu do zbiorników przenośnych odwołano się również do RID/ADR, Rozdział 4.2, Sekcje 6.7.2 i 6.7.3. Ponadto, mają zastosowanie odpowiednie wymagania RID/ADR, Tablica A, kolumny 10 i 11, Rozdziały 3.2, 4.2 oraz Sekcje 6.7.2 i 6.7.3. Numery wyżej wymienionych rozdziałów odnoszą się do wydania RID/ADR z 2017 r. RID/ADR są przedmiotem regularnych przeglądów. Może to prowadzić do tymczasowej niezgodności z EN 14025. Niniejszy dokument ma zastosowanie do gazów skroplonych, w tym do LPG, chociaż LPG poświęcona jest EN 12493. Jeśli nie postanowiono inaczej, to wymagania, które zajmują całą szerokość strony, mają zastosowanie do wszystkich rodzajów zbiorników. Wymagania zawarte w pojedynczej kolumnie mają zastosowanie wyłącznie do: zbiorników zgodnych z RID/ADR, Rozdział 6.8 (lewa kolumna); zbiorników przenośnych zgodnych z RID/ADR, Rozdział 6.7 (prawa kolumna).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14025:2018-09 - wersja niemiecka
Tytuł Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa
Data publikacji 24-01-2020
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14025:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14025+A1:2016-08 - wersja angielska
ICS 23.020.20, 13.300