PN-EN 13725:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia odorów za pomocą olfaktometrii dynamicznej i szybkości emisji odorów

Zakres

W niniejszym dokumencie podano obiektywną metodę oznaczania stężenia odorów w próbkach gazowych z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej przy udziale ludzi. Niniejszy dokument podaje także metodę oznaczania szybkości emisji odorów ze źródeł stacjonarnych, w szczególności:
a) ze źródeł punktowych (w transporcie lub w emisji z duktów);
b) z aktywnych źródeł powierzchniowych (np. z biofiltrów).
Głównym celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie ogólnych podstaw do oceny emisji odorów. Podczas stosowania tego dokumentu do oznaczania stężenia odorów lub szybkości ich emisji ze źródeł stacjonarnych, mają też zastosowanie inne odpowiednie Normy Europejskie dotyczące emisji ze źródeł stacjonarnych, w szczególności EN 15259 i EN 16911-1, szczególnie gdy pomiary muszą być zgodne z odpowiednimi Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi emisji przemysłowych. Analiza ilościowa według metody opisanej w niniejszym dokumencie (tzn. oznaczanie stężenia odoru w próbce gazowej, bez uwzględnienia pochodzenia próbki) może być w pełni stosowana w wielu przypadkach nie odnoszących się do emisji ze źródeł przemysłowych (np. do pomiaru stężenia masowego przy wykrywaniu progów substancji odorujących i do oznaczania efektywności układów odwaniających powietrze wnętrz). W tych ostatnio wymienionych przypadkach wymagania niniejszego dokumentu odnoszące się do planowania pomiarów i pobierania próbek ze źródeł stacjonarnych mogą być pomijane lub przystosowywane. Niniejszy dokument ma zastosowanie do pomiaru stężenia odorów gazowych, mieszanin odorantów o określonym składzie i nie określonych mieszanin odorantów w powietrzu i w azocie, przy zastosowaniu olfaktometrii dynamicznej przy udziale ludzi będących czujnikami. Podczas pomiaru stosuje się jednostki europejskie w odniesieniu do metra sześciennego; ouE/m3. Stężenie odoru jest mierzone przez określenie współczynnika rozcieńczenia wymaganego do uzyskania detekcji progowej. Stężenie odoru przy wykryciu progu wynosi z definicji 1 ouE/m3. Stężenie odoru wyraża się wtedy wielokrotnością wykrycia progowego. Zakres pomiaru wynosi typowo od 101 ouE/m3 do 107 ouE/m3 (uwzględniając rozcieńczenie). Zakres zastosowań niniejszego dokumentu obejmuje:
1) pomiar stężenia masowego przy wykryciu progowym odorów w g/m3;
2) określenie wartości SROM wtórnego wzorcowego gazowego odorantu, w molach;
3) pomiar stężenia odoru w mieszaninie odorów w ouE/m3
4) pomiar szybkości emisji odorów emitowanych ze źródeł punktowych, z aktywnych źródeł powierzchniowych, z uwzględnieniem rozcieńczania podczas pobierania próbek;
5) pobieranie próbek gazowych odorów z emisji przy dużej wilgotności i wysokiej temperaturze (do 200 °C);
6) określenie efektywności technik łagodzących stosowanych do redukcji emisji odorów.
Określenie emisji odorów wymaga pomiaru prędkości gazu w celu określenia objętości.
Zakres tego dokumentu nie obejmuje:
i. pomiaru odorów potencjalnie uwalnianych z odorowych cząstek stałych lub kropel cieczy odorowych zawieszonych w emitowanym materiale;
ii. strategii pomiarowej, do zastosowania w przypadku zmiennych warunków emisji;
iii. subiektywne metody sensorycznego pomiaru zależności między bodźcem odorowym i odpowiedzią ludzi powyżej progu wykrywalności (odczuwanej intensywności);
iv. subiektywne metody sensorycznego pomiaru hedonicznego tonu (lub (nie)przyjemności) lub oceny potencjału dokuczliwości;
v. bezpośredniego pomiaru narażenia w powietrzu atmosferycznym. Do pomiaru tego istnieje zbiór metod polowych, które są przedmiotem EN 16841-1;
vi. olfaktometria bezpośrednia, w tym olfaktometria polowa;
vii. olfaktometria statystyczna;
viii. pomiar progu identyfikacji (rozpoznawania) odoru;

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13725:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia odorów za pomocą olfaktometrii dynamicznej i szybkości emisji odorów
Data publikacji 20-07-2022
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 13725:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13725:2007 - wersja polska
ICS 13.040.99