PN-EN 1359:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Gazomierze -- Gazomierze miechowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i badania dotyczące konstrukcji, działania, bezpieczeństwa i produkcji gazomierzy miechowych klasy 1,5 (zwanych dalej gazomierzami). Stosuje się ona do gazomierzy wyposażonych w jeden współosiowy króciec przyłączeniowy lub dwa króćce przyłączeniowe, stosowanych do pomiaru objętości paliw gazowych, które są w granicach gazów do badań pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny, według EN 437. Maksymalne ciśnienia robocze gazomierzy nie przekraczają 0,5 bar a maksymalne rzeczywiste strumienie objętości nie przekraczają 160 m3/h w minimalnym zakresie temperatury otoczenia od -10 °C do 40 °C i w zakresie temperatury podanym przez producenta, nie mniejszym niż 40 K.
Niniejszą normę stosuje się do gazomierzy z wbudowaną korekcją temperatury lub bez niej, które są instalowane w miejscach, w których wibracje i wstrząsy mają małe znaczenie (patrz MID Załącznik 1 Rozdział 1.3.2 (a), klasa M1). Stosuje się także w:
- zamkniętych miejscach (wewnątrz lub na zewnątrz z zabezpieczeniem określonym przez producenta) przy kondensującej lub niekondensującej wilgoci;
lub, jeśli zostało to określone przez producenta:
- w otwartych miejscach (na zewnątrz bez żadnej osłony) przy kondensującej lub niekondensującej wilgoci;
- w miejscach o zakłóceniach elektromagnetycznych odpowiadających tym, jakie mogą występować w budynkach mieszkalnych, handlowych lub dla lekkiego przemysłu (patrz MID Załącznik 1 Rozdział 1.3.3 (a), klasa E1).
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie ciśnienia podane w niniejszym dokumencie oznaczają nadciśnienie.
Wymagania dotyczące liczydeł elektronicznych, baterii, zaworów wbudowanych w gazomierz i innych dodatkowych funkcjonalności są podane w EN 16314.
O ile nie wskazano inaczej w poszczególnych badaniach, badania przeprowadza się na gazomierzach, które zawierają urządzenia o dodatkowej funkcjonalności przewidziane przez producenta.
Rozdziały 1 do 9 i Załączniki B oraz Załącznik C dotyczą wyłącznie projektowania i badania typu.
UWAGA Przy opracowywaniu niniejszej normy została wzięta pod uwagę treść publikacji OIML ‘International Recommendation R 137’.
Jeżeli nie są podane konkretne wymagania dla wyposażenia badawczego, zaleca się, aby używane przyrządy były spójne pomiarowo z krajowymi lub międzynarodowymi wzorcami odniesienia a niepewność (2σ) była lepsza niż 1/5 maksymalnej wartości parametru, który ma być badany. Dla wyników różnicowych zaleca się, aby powtarzalność (2σ)/rozdzielczość była lepsza niż 1/5 maksymalnej wartości wielkości, która ma być badana.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1359:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Gazomierze -- Gazomierze miechowe
Data publikacji 06-11-2017
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1359:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/32/EU
Zastępuje PN-EN 1359:2004/A1:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 1359:2004 - wersja polska, PN-EN 1359:2004/A1:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.40