Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy maszyn do utrzymania dróg, które są dołączone lub zamontowane na pojazdach nośnych i które są zdefiniowane w Rozdziale 3. Dyrektywy i normy dotyczące podwozi samochodów ciężarowych, nazywanych w niniejszej normie „nośnikami”, mają zastosowanie do nośników nawet wówczas, gdy wprowadzono specjalne zmiany w celu wykorzystania ich do utrzymania dróg. Użytkowanie w publicznym ruchu drogowym regulują przepisy krajowe.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia, określone oceną ryzyka, właściwe maszynom do utrzymania dróg, użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4.) W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono istotnych zagrożeń związanych z [A1} tekst usunięty { A1] EMC. W niniejszej Normie Europejskiej podano odpowiednie środki techniczne służące wyeliminowaniu lub zmniejszeniu ryzyka istotnych zagrożeń związanych z pracą maszyny, jej układem i regulacją, rozładunkiem i okresową obsługą techniczną.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań dotyczących nośników (n.p. samochodów ciężarowych, ciągników, maszyn budowlanych, wózków jezdniowych) jak również ich odłączalnych nadwozi. Wymagania te zawarte są w dyrektywach dotyczących budowy pojazdów. Odłączalne zespoły nadwozia uwzględniono w innych normach.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
— maszyn trzymanych w rękach lub ręcznie prowadzonych;
— maszyn do obsługi terenów sportowych;
— maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych;
— maszyn do zimowego utrzymania dróg,
— maszyn do oczyszczania ulic, z wyjątkiem zamiatarek [A2} tekst usunięty {A2];
— maszyn do robót ziemnych;
— pojazdów/maszyn do czyszczenia studzienek i kanałów ściekowych;
— podnośników platformowych;
— pojazdów do usuwania odpadów z pojemników;
— urządzeń do kontroli mostów;
— żurawi załadowczych;
— rozdrabniarek (do rozdrabniania gałęzi)
Zaleca się, aby maszyna, która składa się z kilku zespołów o różnym przeznaczeniu była zgodna ze wszystkimi normami dotyczącymi odpowiednio jej zespołów.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono zagrożeń związanych z pracą maszyny w atmosferze zagrożonej wybuchem.
Niniejsza norma ma zastosowanie do maszyn wyprodukowanych po dacie jej zatwierdzenia przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13524+A2:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 09-05-2014
Data wycofania 25-03-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 13524:2003+A2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13524+A1:2009 - wersja angielska
ICS 43.160, 93.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 17106-4:2022-03 - wersja angielska, PN-EN 17106-1:2022-03 - wersja angielska, PN-EN 17106-3-2:2022-03 - wersja angielska, PN-EN 17106-2:2022-03 - wersja angielska, PN-EN 17106-3-1:2022-03 - wersja angielska