PN-EN 13381-7:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych

Zakres

Niniejszy dokument określa metody badań, do wyznaczania wpływu zestawów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową drewnianych elementów konstrukcyjnych.
Takie zestawy zabezpieczeń ogniochronnych obejmują okładziny, natryskowe zabezpieczenia ogniochronne i powłoki reaktywne.
Metoda ma zastosowanie do wszystkich zestawów zabezpieczeń ogniochronnych stosowanych do zabezpieczania drewnianych elementów konstrukcyjnych. Mogą być one mocowane bezpośrednio, całkowicie lub częściowo, do drewnianego elementu konstrukcyjnego i mogą obejmować szczelinę powietrzną pomiędzy zestawem zabezpieczenia ogniochronnego i drewnianym elementem konstrukcyjnym jako integralną część jego projektu.
Ocena konstrukcji drewnianych zabezpieczonych poziomymi lub pionowymi membranami zabezpieczającymi jest przedmiotem odpowiednio EN 13381-1 lub EN 13381-2.
Metoda badania ma zastosowanie do wyznaczania wpływu zestawów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową nośnych drewnianych elementów konstrukcyjnych włączając w to stropy, dachy, ściany, belki i słupy.
Niniejszy dokument zawiera metodę badania, które należy przeprowadzić, aby wyznaczyć zdolność zestawu zabezpieczenia ogniochronnego przy określonej grubości do opóźnienia przyrostu temperatury w przekroju drewnianego elementu konstrukcyjnego, aby wyznaczyć zdolność zestawu zabezpieczenia ogniochronnego przy określonej grubości do pozostania spójnym i zamocowanym do drewnianego elementu konstrukcyjnego oraz aby dostarczyć danych do wyznaczenia szybkości zwęglania zabezpieczonego, badanego elementu konstrukcyjnego poddanego oddziaływaniu według standardowej krzywej temperatura/czas, zgodnie z procedurami w niej zdefiniowanymi. Niniejszy dokument nie jest odpowiedni do klasyfikowania badanego zespołu według EN 13501-2.
Metoda badania polegająca na poddaniu reaktywnego materiału zabezpieczającego oddziaływaniu według krzywej tlenia oraz szczególne okoliczności takiego badania zostały opisane w Załączniku G.
Metodologia badania ogniowego przewiduje zebranie danych i prezentację danych, które mogą być wykorzystane jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczeń odporności ogniowej drewnianych elementów konstrukcyjnych zgodnie z procedurami podanymi w EN 1995-1-2.
Opis powiązania niniejszej metody badania i oceny otrzymanych stąd wyników z EN 1995-1-2 oraz wytyczne stosowania niniejszej metody badania zgodnie z tą normą podano w Załączniku B.
Niniejszy dokument zawiera także metodę oceny, która wskazuje zalecany sposób wykonania analizy danych i podaje wytyczne do procedur, przy pomocy których zaleca się przeprowadzenie interpolacji.
Zdefiniowano granice akceptacji wyników oceny uzyskiwanych na podstawie badania ogniowego, wraz z bezpośrednim zastosowaniem wyników do różnych konstrukcji drewnianych, przy określonej grubości i sposobie zamocowania zastosowanego badanego zestawu zabezpieczenia ogniochronnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-7:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych
Data publikacji 25-07-2019
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-7:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-7:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.080.20