PN-EN 13381-3:2015-06 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 3: Zabezpieczenia elementów betonowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania wpływu systemów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych z betonu, np. stropów, dachów i ścian, które mogą zawierać integralnie belki i słupy. Uwzględniono elementy z betonu lekkiego, zwykłego lub ciężkiego o wszystkich klasach wytrzymałości (np. 20/25 do 50/60 dla betonu o normalnej wytrzymałości i dla betonu o wysokiej wytrzymałości 55/67 do 90/105). Zakłada się, że element zawiera stalowe pręty zbrojeniowe.
Metoda ma zastosowanie do wszystkich materiałów ogniochronnych stosowanych do zabezpieczania elementów betonowych i obejmuje materiały natryskiwane, powłoki reaktywne, systemy zabezpieczeń okładzinowych oraz wielowarstwowe lub złożone materiały ogniochronne, z pustką lub bez pustki pomiędzy materiałem ogniochronnym a elementem betonowym.
W niniejszej Normie Europejskiej określono badania, które należy przeprowadzić, aby ustalić zdolność materiału zabezpieczającego do pozostania spójnym i zamocowanym do betonu oraz dostarczyć dane dotyczące rozkładu temperatury wewnątrz elementu betonowego podczas oddziaływania według standardowej krzywej czas-temperatura.
W specjalnych warunkach, gdy jest to określone w krajowych przepisach budowlanych, może być potrzeba poddania materiału zabezpieczenia oddziaływaniu według krzywej tlenia. Badanie takie i specjalne warunki jego zastosowania zostały podane w Załączniku A.
Ta metodologia badania ogniowego podaje wskazania dotyczące zebrania i prezentacji danych, które mogą być użyte jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczenia odporności ogniowej elementów betonowych zgodnie z procedurami podanymi w EN 1992-1-2.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarto również metodę oceny, która określa w jaki sposób przeprowadza się analizę danych z badań oraz wytyczne do procedur, przy pomocy których może być podjęta interpolacja.
Zdefiniowano granice zastosowania wyników oceny uzyskanych na podstawie badania ogniowego łącznie z dozwolonym bezpośrednim zakresem zastosowania wyników do różnych konstrukcji betonowych, gęstości, wytrzymałości, grubości i technik wytwarzania w badanym zakresie grubości zastosowanego systemu ogniochronnego.
Metoda badania, wyniki badań i metoda oceny nie mają zastosowania do elementów konstrukcyjnych z betonu o przekroju zamkniętym.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-3:2015-06 - wersja polska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 3: Zabezpieczenia elementów betonowych
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-ENV 13381-3:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.080.40