PN-EN 12916:2016-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12916:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badawczą do oznaczania zawartości węglowodorów aromatycznych, jednopierścieniowych, dwupierścieniowych oraz trój- i więcej pierścieniowych w olejach napędowych, które mogą zawierać do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) i destylaty naftowe o temperaturze wrzenia od 150 °C do 400 °C. Zawartość wielopierścieniowych związków aromatycznych oblicza się jako sumę aromatycznych związków dwu- oraz trój- i więcej pierścieniowych, a całkowitą zawartość związków aromatycznych oblicza się jako sumę zawartości poszczególnych grup węglowodorów.

Związki zawierające siarkę, azot i tlen mogą przeszkadzać w oznaczaniu; alkeny z jednym wiązaniem podwójnym nie przeszkadzają, lecz obecność sprzężonych alkadienów i polienów może zakłócać wyniki oznaczania.

Parametry precyzji niniejszej metody badawczej wyznaczono zarówno dla olejów napędowych zawierających jak i niezawierających FAME jako komponentu mieszaniny, w których zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych mieściła się w przedziale od 6 % (m/m) do 30 % (m/m), dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych od 1 % (m/m) do 10 % (m/m), trój- i więcej pierścieniowych od 0 % (m/m) do 2 % (m/m), aromatycznych związków wielopierścieniowych od 1 % (m/m) do 12 % (m/m), a całkowita zawartość związków aromatycznych mieściła się w przedziale od 7 % (m/m) do 42 % (m/m).

UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, terminy „%( m/m)” oraz „% (V/V)” są używane do wyrażania ,odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego materiału.

UWAGA 2 Grupy węglowodorów aromatycznych określono w sposób klasyczny na podstawie ich charakterystyki elucyjnej uzyskiwanej z wykorzystaniem specjalnej kolumny chromatograficznej w odniesieniu do wybranych wzorców związków aromatycznych. Oznaczania ilościowe wykonuje się na podstawie wzorcowania zewnętrznego z zastosowaniem pojedynczych związków aromatycznych, które mogą, lecz nie muszą, odpowiadać związkom aromatycznym każdego rodzaju, występującym w próbce. Inne techniki i metody badań mogą klasyfikować i oznaczać ilościowo węglowodory aromatyczne w inny sposób.

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12916:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
Data publikacji 23-03-2016
Data wycofania 14-06-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 12916:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12916:2008 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN 12916:2019-06 - wersja angielska, PN-EN 12916:2019-06 - wersja polska