PN-EN 12845:2015-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12845+A1:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania i podano zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń tryskaczowych w budynkach i obiektach przemysłowych oraz szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń tryskaczowych, które są integralną częścią środków dotyczących ochrony życia.

Niniejsza norma ma zastosowanie tylko do rodzajów tryskaczy określonych w EN 12256-1 (patrz załącznik L).

Wymagania i zalecenia podane w niniejszej normie dotyczą także każdego uzupełnienia, rozbudowy, naprawy lub innej zmiany w urządzeniach tryskaczowych. Nie mają one zastosowania do urządzeń zraszaczach lub zatapiających.

W normie uwzględniono klasyfikację zagrożonych przestrzeni, postanowienia dotyczące zasileń wodą, podzespoły, które należy zastosować, instalowanie i badanie urządzenia tryskaczowego, konserwację i rozbudowę istniejących urządzeń. Określono także wymagania szczególne dotyczące elementów konstrukcyjnych budynków, stanowiące minimum dla zadowalającego działania urządzeń tryskaczowych zgodnych z niniejszą normą.

Niniejsza norma nie dotyczy zasileń wodą urządzeń, innych niż urządzenia tryskaczowe. Jej wymagania mogą być zastosowane jako wytyczne do innych stałych urządzeń gaśniczych, jednak pod warunkiem, że uwzględnione zostaną wszelkie specyficzne wymagania, odnoszące się do innych zasileń służących do gaszenia pożaru.

Wymagania nie dotyczą automatycznych urządzeń tryskaczowych na statkach, w samolotach, pojazdach samochodowych, przewoźnych urządzeń gaśniczych oraz urządzeń stosowanych w systemach podziemnych w przemyśle górniczym.

Dopuszcza się odstępstwa w zakresie projektowania urządzeń tryskaczowych, jeżeli wykazane zostanie, że odstępstwa takie zapewniają poziom ochrony co najmniej równoważny do Normy Europejskiej, na przykład poprzez próby pożarowe w skali rzeczywistej, jeżeli mogą mieć zastosowanie i jeżeli kryteria projektowe zostały w pełni udokumentowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12845:2015-10/AC:2016-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12845:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja
Data publikacji 07-10-2015
Data wycofania 19-05-2020
Liczba stron 208
Grupa cenowa XD
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12845:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12845+A2:2010 - wersja polska
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12845+A1:2020-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 12845:2015-10/AC:2016-02E