PN-EN 12697-11:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje procedury do określenia powiązania pomiędzy kruszywem a asfaltem i jego wpływ na podatność różnorodnego rozwarstwiania. Ta właściwość bardziej pomaga konstruktorowi zaprojektować mieszankę niż jest badaniem typu. Podatność na rozwarstwienie, jak podano w procedurach, jest pośrednią miarą siły przylegania lepiszcza do różnych kruszyw, lub różnych lepiszcz do zastosowanego kruszywa. Procedury mogą być stosowane do oceny wpływu wilgotności na daną kombinację kruszywa i asfaltu z lub bez środków adhezyjnych płynnych, takich jak aminy i wypełniaczy, takich jak wapno hydratyzowane lub cement.
W metodzie rolkowej powiązanie wyraża się przez wizualną rejestracją stopnia pokrycia lepiszczem niezagęszczonych cząstkach kruszywa mineralnego po mechanicznym mieszaniu w obecności wody.
UWAGA 1 Test rolkowy jest prostym, ale subiektywnym testem i nadaje się do rutynowych testów. Nie nadaje się do kruszyw silnie ścieralnych.
W metodzie badania statycznego powiązanie wyraża się wizualną rejestracją stopnia pokrycia lepiszczem niezagęszczonych cząstkach kruszywa mineralnego po przechowywaniu w wodzie.
UWAGA 2 Test statyczny jest prostym, choć subiektywnym testem, który jest ogólnie mniej precyzyjny, ale nadaje się do kruszyw o wysokim PSV.
W metodzie z wykorzystaniem wrzątku powiązanie wyraża się przez wizualną rejestracją stopnia pokrycia lepiszczem niezagęszczonych cząstkach kruszywa mineralnego po zanurzeniu we wrzącej wodzie w określonych warunkach.
UWAGA 3 Test z wykorzystaniem wrzątku jest obiektywnym testem i ma wysoką precyzję. Jest to jednak test bardziej specjalistyczny, ponieważ wymaga większych umiejętności personelu oraz stosowania odczynników chemicznych. Stosowanie chemikaliów może oznaczać dodatkowe wymogi związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy.
UWAGA 4 Test z wykorzystaniem wrzątku można stosować w przypadku dowolnych kombinacji lepiszcz i kruszyw, w których kruszywo mineralne jest wapienne, krzemo-wapniowe lub naturalnie krzemionkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-11:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem
Data publikacji 27-07-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-11:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-11:2012 - wersja angielska
ICS 93.080.20