PN-B-02171:2017-06 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Zakres

W niniejszej normie określono metody oceny wpływu drgań przekazywanych na ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny oraz kryteria zapewnienia tym ludziom niezbędnego komfortu wibracyjnego.
Źródła drgań mogą znajdować się w obrębie budynków lub poza nimi, w odległości stałej lub zmiennej w czasie.
Wymagania niniejszej normy stosuje się:
- w diagnostyce dotyczącej oceny zapewnienia komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w istniejących budynkach i odbierającym w sposób bierny drgania pochodzące z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań,
- w trakcie projektowania budynków, na które będą oddziaływać drgania pochodzące z eksploatowanych albo projektowanych źródeł drgań i w których przebywający ludzie będą narażeni na oddziaływanie tych drgań.
W normie podano wartości parametrów drgań mechanicznych, przy których zapewnia się wymagany komfort wibracyjny w różnych warunkach przebywania ludzi w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynkach. Ocenie podlegają drgania w pasmach częstotliwości środkowych od 1 Hz do 80 Hz.
Normę stosuje się do oceny drgań występujących stale, długotrwałych i krótkotrwałych.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02171:2017-06 - wersja polska
Tytuł Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Data publikacji 02-06-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-02171:1988 - wersja polska
ICS 91.120.25