PN-ETSI EN 302 217-3 V2.1.1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 3: Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości, w których mogłaby być wymagana lub nie koordynacja częstotliwości -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje zasadnicze wymagania dotyczące dwupunktowych cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS) działających w wyższych zakresach częstotliwości, których charakterystyki propagacji mogą być odpowiednie do uproszczonego planowania częstotliwości (zobacz przykład) a nie konwencjonalnej koordynacji kolejnych łączy.
Z tego wynika, że administracje mogą wykorzystywać całkowity brak koordynacji (tzn. wykorzystanie pasm jest dowolne i użytkownik jest odpowiedzialny za wybranie odpowiedniej częstotliwości pracy, która jest wolna od interferencji). Można też stosować uproszczone procedury koordynacji, oparte na wiedzy o istniejących łączach (np. na podstawie publicznej krajowej bazy danych) tak, że wpływ możliwego nowego łącza będzie oceniany na podstawie uwarunkowań budżetowych parametrów typowych urządzeń odbiorczych (które nie będą uznawane za podlegające zasadniczym wymaganiom artykułu 3.2 R&TTED).
Pasma wchodzące w zakres niniejszego dokumentu, do których mają zastosowanie procedury przydziału częstotliwości, są konkretnie podane w załącznikach od UA do UC, gdzie zamieszczono możliwe do zastosowania wymagania dotyczące urządzeń.
PRZYKŁAD: Pasmo 58 GHz jest proponowane do wykorzystania z różnymi technologiami bez koordynacji częstotliwości. Obok procedury wyboru kanału RF, wyspecyfikowanej w rozdziale 4.2, w celu uniknięcia nieakceptowalnych interferencji, w tym paśmie oraz wyższym do ~63 GHz, wykorzystuje się także wysoką i stabilną tłumienność atmosferyczną, która skutecznie osłabia odległe wpływy (około 10 dB/km do 15 dB/km na poziomie morza), zgodnie z Zaleceniem ITU-R P.676.
Niniejszy dokument ma zapewnić spełnienie warunków dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), odnośnie artykułu 3.2, który stanowi, że: "... urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały widmo przydzielone radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej i zasoby orbitalne, unikając szkodliwych interferencji”.
W uzupełnieniu do niniejszego dokumentu, inne EN specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych z innych części artykułu 3 dyrektywy R&TTE będą miały zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org
W celu technicznego pokrycia różnych wymagań rynkowych i sieciowych, z odpowiednim zrównoważeniem możliwości i kosztów oraz efektywnego i odpowiedniego wykorzystania widma radiowego, niniejszy dokument razem z EN 302 217-4-2 oferuje typy systemów i alternatywne anteny do wyboru przez administracje, operatorów i producentów. W zależności od planowanego wykorzystania widma radiowego i wymagań sieciowych/rynkowych, te opcje obejmują:
• alternatywy separacji kanałów (zgodnie z odpowiednimi zaleceniem CEPT);
• zaimplementowaną procedurę wyboru wolnego kanału radiowego;
• alternatywy klas kierunkowości anten (dla różnych wymagań gęstości sieci).
Niniejszy dokument ma głównie obejmować stacjonarne urządzenia radiowe bez anten zintegrowanych. Jednak stosuje się go do radiowych systemów stacjonarnych z antenami zintegrowanymi, dla których wszystkie wymagania techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oraz w EN 302 217-4-2 mają zastosowanie. Więcej podstawowych informacji o parametrach urządzeń i anten zidentyfikowanych jako odpowiadające artykułowi 3.2 dyrektywy R&TTE zawierają EG 201 399 oraz TR 101 506.
Dla celów niniejszego dokumentu wyspecyfikowano dwa typy urządzeń, uzależnioneh od określonych wymagań sieciowych:
• Typ A: Cyfrowe urządzenia stosujące procedurę automatycznego wybierania kanału RF (patrz rozdział 4-2) w celu przeciwdziałania interferencjom oraz zwiększeniu odporności na błędy.
• Typ B: Urządzenia bez procedury automatycznego wyboru kanału RF.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-3 V2.1.1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 3: Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości, w których mogłaby być wymagana lub nie koordynacja częstotliwości -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 05-02-2014
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-3 V2.1.1:2013 [IDT]
ICS 33.060.30