PN-ETSI EN 302 065-3 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów naziemnych

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń nadawczo – odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących techniki ultraszerokopasmowe (UWB) do celów komunikacji bliskiego zasięgu w pojazdach drogowych i szynowych, obejmując urządzenia instalowane wewnątrz pojazdów i przy powierzchni ziemi.
Niniejszy dokument stosuje się do technik komunikacji UWB opartych na impulsach, impulsach zmodyfikowanych i falach nośnych RF w zakresie częstotliwości od 3,1 GHz do 4,8 GHz albo od 6 GHz do 9 GHz.
Przykłady zastosowań dotyczące pojazdów drogowych podano poniżej:
- wolno stojące urządzeń radiowe z lub bez własnego sterowania;
- wkładane urządzenia radiowe przeznaczone do stosowania z różnymi systemami hostów lub wewnątrz tych systemów np. komputerów osobistych, itp.
- wkładane urządzenia radiowe przeznaczone do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych np. modemów, punktów dostępowych, itp.
- urządzenia przeznaczone do komunikacji telemetrycznej wewnątrz lub na zewnątrz pojazdów drogowych i szynowych;
- urządzenia przeznaczone do lokalizacji urządzeń wewnątrz lub na zewnątrz pojazdów drogowych i szynowych np. urządzeń doręcznych.
- urządzenia do badania materiałów (np. paliwa).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do stacjonarnych instalacji infrastruktury drogowej. W odniesieniu do stacjonarnej infrastruktury kolejowej stosowanej do śledzenia, patrz ETSI TR 101 538 [i.10] and ETSI TS 103 085 [i.11].
UWAGA: Wg ECC/DEC/(06)04 [i.2] i Decyzji 2014/702/EC [i.4] urządzenia nadawcze UWB zgodne z niniejszym dokumentem nie powinny być lokalizowane w stałych lokalizacjach zewnętrznych w zastosowaniach do modeli latających , samolotów i i innych form lotnictwa
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UWB z łączem wyjściowym stosowanym z anteną dedykowaną lub urządzeń UWB z anteną zintegrowaną.
Urządzenia objęte niniejszym dokumentem pracują w zgodzie z ECC/DEC(06)04 [i.2].
Te rodzaje urządzeń radiowych mogą pracować w części lub całym paśmie częstotliwości podanym w tablicy 1.
Tablica 1.Dozwolone i zamierzone zakresy pracy [i.4]
Dozwolony zakres pracy (uwaga 1)
Nadawanie 30 MHz do 10,6 GHz
Odbiór 30 MHz do 10,6 GHz
Zamierzone zakresy pracy (uwaga 2)
Nadawanie 3,1 GHz do 4,8 GHz
Odbiór 3,1 GHz do 4,8 GHz
Nadawanie 6,0 GHz do 9 GHz
Odbiór 6,0 GHz do 9 GHz
UWAGA 1:Należy spełnić wartości graniczne podane w tablicy 2,rozdział 4.3.2 i tablicy 3, rozdział 4.3.3
UWAGA 2: To jest zakres preferowany przy szerokości pasma zdefiniowanego w rozdziale 4.3.1.
Niniejszy dokument nie stosuje się do urządzeń radiowych dla których stosowane są normy zharmonizowane. Normy te mogą określać dodatkowe wymagania istotne dla domniemania zgodności z artykułem 3.2 Dyrektywy Urządzeń Radiowych (dyrektywa2014/53/EU) [i.1].

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-3 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów naziemnych
Data publikacji 30-05-2017
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-3 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 065-3 V1.1.1:2014-12 - wersja angielska
ICS 33.060.20