PN-ETSI EN 302 065-1 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń nadawczo – odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących techniki ultraszerokopasmowe (UWB) do celów komunikacji bliskiego zasięgu.
Niniejszy dokument stosuje się do technik komunikacji UWB opartych na impulsach, impulsach zmodyfikowanych i falach nośnych RF.
Niniejszy dokument odnosi się do zastosowań stacjonarnych (jedynie wewnętrznych), ruchomych albo przenośnych, np.:
- wolno stojących urządzeń radiowych z lub bez własnego sterowania;
- wkładanych urządzeń przeznaczonych do stosowania z różnymi systemami stacji głównych lub wewnątrz tych systemów, np. komputerów osobistych, terminali doręcznych itp.;
- wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych np. modemów kablowych, set-top boksów, punktów dostępowych, itp.;
-urządzeń złożonych albo kombinacji wkładanych urządzeń radiowych i określonych urządzeń głównych (hostów).
Według ECC/DEC/(06)04 [i.2] i Decyzji 2007/131/EC [i.4] ze zmianami, urządzenia nadawcze UWB zgodne z niniejszym dokumentem nie mogą być instalowane w stacjonarnych zewnętrznych lokalizacjach w celu użycia w modelach latających, samolotach i innych formach lotnictwa.
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UBW z połączeniem wyjścia z anteną dedykowaną lub urządzeń UBW z anteną zintegrowaną.
Urządzenia objęte niniejszym dokumentem pracują zgodnie z ECC/DEC(06)04 [i.2] "The harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10,6 GHz"
Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich pasmach albo częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1
Dozwolone zakresy pracy (patrz uwaga 1)
Nadawanie od 30 MHz do 10,6 GHz
Odbiór od 30 MHz do 10,6 GHz
Zamierzone zakresy pracy (preferowane zakresy szerokości pasm pracy), patrz uwaga 2
Nadawanie od 3,1 GHz to 4,8 GHz
Odbiór od 3,1 GHz to 4,8 GHz
Nadawanie od 6,0 GHz to 9 GHz
Odbiór od 6,0 GHz to 9 GHz
UWAGA 1: Należy spełnić wymagania dotyczące wartości granicznych podanych w tablicy 2 rozdział 4.3.2 i w tablicy 3 rozdział 4.3.3
UWAGA 2: To jest preferowany zakres szerokości pasma pracy zdefiniowany w rozdziale 4.3.3

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń radiowych dla których istnieją właściwe normy zharmonizowane ponieważ mogą one określać dodatkowe istotne wymagania dla domniemania zgodności z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/EU [i.1].

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-1 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB
Data publikacji 30-05-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-1 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 065-1 V1.3.1:2014-12 - wersja angielska
ICS 33.060.20