PN-EN ISO 6346:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kontenery ładunkowe -- Kodowanie, identyfikacja i znakowanie

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie podano system identyfikacji i prezentacji informacji dotyczących kontenerów ładunkowych. System identyfikacji jest przeznaczony do powszechnego zastosowania, na przykład w dokumentacji, kontroli i komunikacji (włączając systemy automatycznego przetwarzania danych), a także do obrazowania danych na samych kontenerach. Uwzględniono sposoby obrazowania danych identyfikacyjnych i niektórych innych (włączając dane eksploatacyjne) na kontenerach za pomocą stałych znaków.
1.2 W niniejszym dokumencie określono:
a) system identyfikacji kontenerów wraz z powiązanym systemem do weryfikacji poprawności jego stosowania, zawierającym:
— znaki obligatoryjne do prezentacji systemu identyfikacji dla interpretacji optycznej, oraz
— elementy do stosowania w opcjonalnej automatycznej identyfikacji wyposażenia (AEI) i elektronicznej wymianie danych (EDI);
b) system kodowania danych dotyczących wielkości i typu kontenera, wraz z odpowiednimi znakami do ich obrazowania;
c) znaki dotyczące eksploatacji, zarówno obligatoryjne i opcjonalne;
d) fizyczną prezentację znaków na kontenerze.
1.3 W niniejszym dokumencie użyto terminów „obligatoryjne” i „opcjonalny” w celu odróżnienia tych postanowień oznakowania ISO, które należy przestrzegać w odniesieniu do wszystkich kontenerów, od tych, które nie są wymagane w odniesieniu do wszystkich kontenerów. Uwzględniono znaki opcjonalne w celu lepszego zrozumienia i promowania jednolitego zastosowania znaku opcjonalnego. Jeżeli dokonano wyboru zobrazowania znaku opcjonalnego, należy stosować postanowienia niniejszego dokumentu dotyczące tego znaku. Terminy „obligatoryjny” i „opcjonalny” nie odnoszą się do wymagań jakiegokolwiek organu regulacyjnego.
1.4 Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich kontenerów ładunkowych objętych Normami Międzynarodowymi ISO 668, ISO 1496 od Części 1 do Części 5, ISO 8323, oraz zaleca się zastosowanie tam gdzie jest to właściwe i praktyczne do:
— kontenerów innych niż te objęte Normami Międzynarodowymi wymienionymi w Rozdziale 2;
— wyposażeń kontenerowych i/lub wyposażeń odłączalnych.
UWAGA 1 Nie jest konieczne ponowne znakowanie kontenerów już oznakowanych zgodnie z poprzednimi wydaniami ISO 6346.
1.5 Niniejszy dokument nie obejmuje tymczasowych znaków dotyczących eksploatacji wszelkiego rodzaju, znaków stałych, tabliczek identyfikacyjnych itp., które mogą być wymagane w ramach umów międzynarodowych, ustawodawstwa krajowego lub organizacji pozarządowych.
UWAGA 2 Niniejszym dokumentem nie są objęte wymagania dotyczące znakowania kontenerów niektórych z głównych konwencji międzynarodowych a mianowicie:
— Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach (1972, ze zmianami) (KBK), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO);
— Konwencja celna w sprawie kontenerów z 1956 i 1972, związana z odprawą czasową i przewozem pod zamknięciem celnym.
— Konwencja dotycząca odprawy czasowej (Stambuł, 26 czerwca 1990), związana z odprawą czasową.
Nie zaleca się zakładać, że powyższa lista jest kompletna.
Niniejszy dokument nie obejmuje obrazowania danych technicznych umieszczanych na kontenerach zbiornikowych (patrz ISO 1496-3) ani w żaden sposób nie zawiera znaków identyfikacyjnych lub oznaczeń bezpieczeństwa dla jednostek ładunkowych, które mogą być przewożone w kontenerach ładunkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6346:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Kontenery ładunkowe -- Kodowanie, identyfikacja i znakowanie
Data publikacji 20-10-2022
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN ISO 6346:2022 [IDT], ISO 6346:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6346:1999/A3:2013-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 6346:1999 - wersja polska
ICS 55.180.10