PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 280,70  PLN Z VAT: 345,26  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano techniczne warunki dostawy rur stalowych (okładzinowych, wydobywczych i manipulaków), materiału wyjściowego do wytwarzania złączek, materiału złączek oraz materiału akcesoriów oraz ustalono wymagania dla trzech Poziomów Wymagań Technicznych Wyrobu (PSL 1, PSL 2, PSL 3). W niniejszej Normie Międzynarodowej wymagania dotyczące PSL 1 są wymaganiami podstawowymi. W Załączniku H podano wymagania techniczne dotyczące wszystkich odmian wytrzymałościowych z wyjątkiem H 40, L 80 9Cr i C110, jakie powinien spełniać wytworzony wyrób, aby można go zaliczyć do PSL 2 lub PSL 3.
W przypadku rur omawianych w niniejszej Normie Międzynarodowej rozmiary, masy oraz grubości ścianek, oraz odmiany wytrzymałościowe materiału i rodzaje wykończenia podano w Tablicach C.1 i C.2 i Tablicach E.1 i E.2.
Jeżeli zamawiający i wytwórca tak uzgodnią, niniejszą Normę Międzynarodową można stosować do rur o innych rozmiarach z końcami gładkimi i rur o innych grubościach ścianek.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy, zgodnie z API Spec 5B, następujących połączeń:
― rur okładzinowych z gwintem krótkim zaokrąglonym (SC);
― rur okładzinowych z gwintem długim zaokrąglonym (LC);
― rur okładzinowych z gwintem buttress (BC);
― rur wydobywczych niespęczanych (NU);
― rur wydobywczych spęczanych na zewnątrz (EU);
― rur wydobywczych bezzłączkowych (IJ).
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano dostawy techniczne warunki takich złączek i ochraniaczy gwintów. Wymagania dodatkowe, do uzgodnienia, dotyczące połączeń o zwiększonej odporności na rozszczelnienie (LC) podano w A.11 SR22.
Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do wyrobów rurowych z połączeniami nieujętymi w normach ISO/API.
Cztery grupy wyrobów, których dotyczy niniejsza Norma Międzynarodowa obejmują rury wytworzone z materiałów następujących odmian wytrzymałościowych:
― Grupa 1: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze wytworzone z materiału odmian wytrzymałościowych H, J, K, N i R;
― Grupa 2: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze wytworzone z materiału odmian wytrzymałościowych C, L, M i T;
― Grupa 3: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze wytworzone z materiału odmiany wytrzymałościowej P;
― Grupa 4: Wszystkie rury okładzinowe wytworzone z materiału odmiany wytrzymałościowej Q.
Rury okładzinowe o rozmiarach większych od odpowiadających Wyróżnikowi 1: 4-1/2, ale mniejszych od odpowiadających Wyróżnikowi 1: 10-3/4 mogą być przeznaczone przez zamawiającego do użycia jako rury wydobywcze; patrz Tablice C.1, C.23, C.27 i C.28 lub Tablice E.1, E.23, E.27 i E.28.
W Załączniku A podano wymagania dodatkowe, które mogą obowiązywać w wyniku uzgodnień między zamawiającym i wytwórcą i dotyczyć badań nieniszczących, materiału wyjściowego do wytwarzania złączek po obróbce skrawaniem, rur okładzinowych spęczanych, rur okładzinowych zgrzewanymi elektrycznie, rur wydobywczych i manipulaków, badań udarności, połączeń z pierścieniem uszczelniającym, certyfikatów przeprowadzenia badań, badań wytrzymałości na rozciąganie oraz badań odporności na pękanie pod wpływem siarczkowej korozji naprężeniowej.
W niniejszej Normie Międzynarodowej nie zawarto wymagań dotyczących wykonywania gwintów.
UWAGA Wymagania dotyczące wymiarowania gwintów oraz przyrządów pomiarowych do gwintów oraz wytyczne dotyczące sposobu wykonywania pomiarów, specyfikacje przyrządów pomiarowych oraz przyrządów i metod kontroli gwintów podano w API Spec 5B.

* wymagane pola

Bez VAT: 280,70  PLN Z VAT: 345,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych
Data publikacji 24-04-2014
Liczba stron 278
Grupa cenowa XF
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11960:2014 [IDT], ISO 11960:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11960:2011 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 75.180.10