PN-EN IEC 61970-302:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 456,60  PLN Z VAT: 561,62  PLN
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 302: Dynamika wspólnego modelu informacyjnego (CIM)

Zakres

Wspólny model informacyjny (CIM) jest modelem abstrakcyjnym, który reprezentuje wszystkie główne obiekty w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym, zazwyczaj wykorzystywane w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Przez stworzenie znormalizowanego sposobu reprezentowania zasobów systemu elektroenergetycznego jako klas obiektów i atrybutów wraz z ich związkami, CIM ułatwia integrację aplikacji Systemów Zarządzania Energią (EMS) niezależnie opracowanych przez różnych producentów; między całymi opracowanymi niezależnie systemami EMS lub między systemem EMS a innymi systemami związanymi z różnymi aspektami prowadzenia ruchu systemów elektroenergetycznych, takimi jak systemy zarządzania wytwarzaniem energii lub dystrybucją. SCADA jest modelowana w wymaganym stopniu zapewniającym symulacje sytemu elektroenergetycznego, oraz komunikację między dyspozycjami mocy. Właściwości integracyjne CIM osiągane przez zdefiniowanie wspólnego języka (tzn. semantyki) opartego na CIM umożliwiają tym aplikacjom lub systemom dostęp do danych publicznych i wymiany informacji, niezależnie od sposobu wewnętrznej reprezentacji tych informacji.

Ze względu na wielkość całkowitego CIM klasy obiektów znajdujących się w CIM są podzielone na wiele logicznych pakietów, z których każdy stanowi pewną część całego układu zasilania odwzorowywanego. Zbiory tych pakietów są rozwijane jako oddzielne Normy Międzynarodowe.

Niniejsza Norma Miedzynarodowa określa pakiet Dynamics, który zawiera rozszerzenia CIM wspierające wymianę modeli pomiędzy aplikacjami, które wykonują analizy stanu stabilności (stabilność małego sygnału) lub przemijającej stabilności systemu elektroenergetycznego określone przez IEEE / CIGRE Standardowe Terminy i Definicje dotyczące Analizy Stabilności Systemu Zasilania.
Opisy modelu w niniejszej normie dostarczają specyfikacji dla każdego typu dynamicznego modelu, a także informacji, które muszą być uwzględnione w przypadku dynamicznych wymian pomiędzy aplikacjami planowania/studium.
Zakres rozszerzeń CIM określony w niniejszej normie obejmuje:
• modele standardowe: uproszczone podejście do opisywania modeli dynamicznych, gdzie modele reprezentujące dynamiczne zachowanie elementów systemu elektroenergetycznego są zawarte w predefiniowanych bibliotekach klas, które są połączone ze sobą w sposób standardowy. Potrzebne są tylko nazwy modeli wybranych elementów wraz z ich atrybutami, aby opisać zachowanie dynamiczne.
•modele własności zdefiniowane przez użytkownika: podejście zapewniając użytkownikom możliwość definiowania parametrów dynamicznego modelu zachowań reprezentujących dostawcę lub użytkownika urządzenia zastrzeżonego, gdzie wyraźny opis modelu nie jest dostarczany w normie. Te same biblioteki i standardowe połączenia są wykorzystywane zarówno dla własnych modeli definiowanych przez użytkownika oraz standardowych modeli. Behawioralne szczegóły modelu nie są udokumentowane w normie, a tylko parametry modelu.

* wymagane pola

Bez VAT: 456,60  PLN Z VAT: 561,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61970-302:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 302: Dynamika wspólnego modelu informacyjnego (CIM)
Data publikacji 28-11-2018
Liczba stron 482
Grupa cenowa XL
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 61970-302:2018 [IDT], IEC 61970-302:2018 [IDT]
ICS 33.040.20, 33.200