PN-EN IEC 61970-301:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 456,60  PLN Z VAT: 561,62  PLN
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)

Zakres

Wspólny model informacji (CIM) jest abstrakcyjnym modelem reprezentującym wszystkie główne obiekty w przedsiębiorstwie energetycznym, zwykle zaangażowanym w operacje użyteczności. Zapewniając standardowy sposób reprezentowania zasobów systemu energetycznego jako klas i atrybutów obiektów, wraz z ich relacjami, CIM ułatwia integrację i współdziałanie aplikacji sieciowych opracowanych niezależnie przez różnych dostawców, między całymi działającymi systemami aplikacje sieciowe opracowane niezależnie lub między systemem z uruchomionymi aplikacjami sieciowymi a innymi systemami związanymi z różnymi aspektami działania systemu zasilania, takimi jak zarządzanie generacją lub dystrybucją. SCADA jest modelowany w niezbędnym zakresie do obsługi symulacji systemu zasilania i komunikacji między centrum sterowania. CIM ułatwia integrację poprzez zdefiniowanie wspólnego języka (tj. Semantyki) opartego na CIM, aby umożliwić tym aplikacjom lub systemom dostęp do danych publicznych i wymianę informacji niezależnie od tego, jak takie informacje są reprezentowane wewnętrznie.

Klasy obiektów reprezentowane w CIM mają charakter abstrakcyjny i mogą być używane w wielu różnych aplikacjach. Wykorzystanie CIM wykracza daleko poza jego zastosowanie w EMS. Ten dokument należy rozumieć jako narzędzie umożliwiające integrację w dowolnej domenie, w której wspólny model systemu zasilania jest potrzebny, aby ułatwić interoperacyjność i kompatybilność wtyczek między aplikacjami i systemami niezależnymi od jakiejkolwiek konkretnej implementacji.

Ze względu na rozmiar całego CIM, klasy obiektów zawarte w CIM są pogrupowane w kilka pakietów logicznych, z których każdy reprezentuje pewną część całego modelowanego systemu zasilania. Kolekcje tych Pakietów są rozwijane jako oddzielne Normy Międzynarodowe. Ten dokument określa podstawowy pakiet pakietów, który zapewnia logiczny widok funkcjonalnych aspektów systemu zarządzania energią (EMS) i modelowania systemu zasilania informacje w przedsiębiorstwie energetycznym, które są wspólne dla wszystkich aplikacji. Inne standardy określają bardziej konkretne części modelu, które są wymagane tylko przez niektóre aplikacje. Podrozdział 4.3 tego dokumentu zawiera bieżące grupowanie pakietów w dokumenty norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 456,60  PLN Z VAT: 561,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61970-301:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)
Data publikacji 07-04-2021
Liczba stron 564
Grupa cenowa XL
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 61970-301:2020 [IDT], IEC 61970-301:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61970-301:2017-07 - wersja angielska
ICS 33.200