PN-EN 746-1+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych

Zakres

W niniejszej części EN 746 określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych (na przykład pieców przemysłowych i przemysłowych urządzeń grzejnych), które odpowiadają definicji maszyn podanej w EN ISO 12100-1:2003. Wymieniono przewidywane znaczące zagrożenia związane z urządzeniami przemysłowymi do procesów cieplnych i wyszczególniono odpowiednie środki zapobiegawcze w celu redukcji lub eliminacji tych zagrożeń. W niniejszej normie podano ogólne zasady i ogólne wymagania dotyczące redukcji ryzyka w przypadku urządzeń objętych jej zakresem. Ogólne wymagania stosuje się do wszystkich następnych części EN 746 mających do czynienia z ściśle określonymi urządzeniami, jeśli nie jest stwierdzony wyjątek w stosownej części. Główne zasady (z zaznaczeniem podrozdziałów) będą użyte do ustalenia stosownych środków technicznych w następnych częściach zajmujących się wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi określonego urządzenia. UWAGA W odniesieniu do podobnego urządzenia nie objętego określoną częścią niniejszej normy, EN 746-1 może być użyta do pomocy w redukcji ryzyka dla zagrożeń rozpoznanych w Rozdziale 4 (Wykaz zagrożeń). 1.2 Niniejszą część EN 746 stosuje się w odniesieniu do urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych takich jak: - Instalacje do wytwarzania i przeróbki metali; - Instalacje do wyrobu szkła; - Instalacje do wyrobu ceramiki; - Instalacje do wyrobu cementu, wapna i gipsu; - Instalacje chemiczne; - Urządzenie do spalania odpadów; I nagrzewanymi przez: - Paliwa gazowe; - Paliwa ciekłe; - Paliwa stałe; - Paliwa mieszane; - Energię elektryczną. Urządzenia do procesów cieplnych objęte niniejszą częścią EN 746 wyszczególniono dalej w Rozdziale 3. Bardziej szczegółowy wykaz urządzeń do procesów cieplnych w tych kategoriach, podano w Załączniku A. W pozostałej części niniejszej normy będzie używane wyrażenie "urządzenie"

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 746-1+A1:2012/Ap1:2019-07P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 746-1+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych
Data publikacji 27-03-2012
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 262, Obróbki Cieplnej Metali
Wprowadza EN 746-1:1997+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 746-1+A1:2009 - wersja angielska
ICS 25.180.01