PN-EN 50576:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kable i przewody elektryczne -- Rozszerzony zakres zastosowania wyników badań w odniesieniu do reakcji na ogień

Zakres

Niniejszy dokument opisuje procedurę i zasady rozszerzonego zakresu zastosowania wyników badań przeprowadzonych zgodnie z metodami badań opisanymi w EN 50399, EN 60332-1-2 oraz EN 61034-2.

Opisane zasady EXAP mają zastosowanie do wyników badań wg EN 50399 stosowanych w klasyfikacji zgodnie z EN 13501-6 w przypadku klas: B2ca, Cca oraz Dca, klas s1, s2 oraz s3 w odniesieniu do dodatkowej emisji dymu oraz spadających rozżarzonych kropli/cząstek materiału, zgodnie z EN 60332-1-2 do wyników badań stosowanych w klasyfikacji w przypadku klas: B2ca, Cca, Dca oraz Eca, a także zgodnie z EN 61034-2 do wyników badań stosowanych w klasyfikacji w przypadku klas: s1a oraz s1b.

Nie opracowano procedury i zasad EXAP w odniesieniu do wyników badań przeprowadzonych zgodnie z metodą badań opisaną w EN 60754-2. W związku z tym, że parametry (pH oraz przewodnictwo) każdego kabla lub przewodu z rodziny są określane na podstawie obliczeń z wykorzystaniem wyników badań materiałowych, uważa się, że jest to kwestia bezpośredniego zastosowania. Wyniki badań materiałowych pobrane z jednej próbki gotowego kabla z danej rodziny są wystarczające do obliczenia parametrów każdego kabla z tej rodziny.

Oczekuje się, że kable i przewody o średnicy 5,00 mm i mniejszej będą badane w wiązkach według EN 50399. Kable i przewody o średnicy równej 5,00 mm i mniejszej są ujęte w szczegółowych i ogólnych zasadach EXAP tylko dla jednożyłowych kabli i przewodów elektroenergetycznych bez powłoki. Zasady mają zastosowanie do kabli i przewodów okrągłych i nieokrągłych, pod warunkiem że mieszczą się w zakresie odpowiedniej metody badawczej.

Szczegółowa zasada EXAP została opracowana do wszystkich typów rodzin kabli i przewodów elektroenergetycznych zdefiniowanych w tym dokumencie. Ogólna zasada EXAP została opracowana dla wszystkich rodzin kabli i przewodów elektrycznych, chyba że w innym miejscu niniejszego dokumentu stwierdzono inaczej.

UWAGA 1 Wielożyłowe kable elektroenergetyczne są czasem określane jako przewody sterownicze na napięcie znamionowe, ale w niniejszym dokumencie są uważane za kable elektroenergetyczne. W przypadku kabli elektroenergetycznych wieloparowych, wielotrójkowe, wieloczwórkowych może być stosowana zarówno ogólna zasada EXAP, szczegółowa zasada EXAP dotycząca kabli elektroenergetycznych lub szczegółowa zasada EXAP dotycząca kabli telekomunikacyjnych.

Zastosowanie szczegółowej zasady EXAP przynosi korzyść w postaci mniejszej liczby kabli lub przewodów, które należy poddać badaniom ze względu na konstrukcję kabla lub przewodu (rodzina wyrobów).

Zastosowanie EXAP jest możliwe jedynie, gdy kable i przewody należą do rodziny jak zdefiniowano w niniejszym dokumencie.

UWAGA 2 Do celów niniejszego dokumentu, termin „kable i przewody elektryczne” obejmuje także kable światłowodowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50576:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne -- Rozszerzony zakres zastosowania wyników badań w odniesieniu do reakcji na ogień
Data publikacji 30-03-2023
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50576:2022 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40